زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 16:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۳/۱۸ ساعت 11:39    تعداد بازدید: 36255    کد مطلب: 5149

معاینات بدو استخدام


 طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی ،از جمله وظایف کارفرمایان قبل از به کار گیری افراد انجام معاینات بدو استخدام می باشد:

نظربه اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت وتوانائی افراد ممکن است منجربه حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد لذا در اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی خواهشمند است قبل از به کار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به این شعبه تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده ازکارافتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود صندوق تأمین اجتما عی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت مستمریها وسایر حمایتها از کارفرما اقدام می نماید.

بیماری : وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

ازکارافتادگی کلی  : عبارتست ازکاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد( درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66% و بیشتر).

  ازکارافتادگی جزئی: عبارتست ازکاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط  قسمتی از درآمد قبلی خود را بدست آورد ( میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66% و به علت حادثه­ی ناشی ازکار باشد).

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 0/6580 sec