شناسه خبر: 48904
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ دوشنبه ۱۰ مهر، ساعت 15:10
دفتر امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان تحت نظارت مستقیم معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح ذیل است :

- کسب و آگاهی از اهداف ، سیاستها و خط مشی های کلی سازمان
- کسب، احصاء، گردآوری قوانین، مقررات، مصوبات و آئین نامه ها دستوالعملهای مرتبط با امور بازنشستگان و وظیفه بگیران (سازمانی-کشوری)
- انجام مطالعات ریشه ای و اعمال تدابیر ویژه در زمینه ایجاد برداشت مشترک و استنباط واحد از مسائل سازمان از سوی مستمری بگیران با سازمان از طریق همسو نمودن باورها، تلقی ها و نگرش ها با توجه به اهداف و سیاستهای سازمان
- برنامه ریزی در زمینه ایجاد ارتباط فعال و پویا دوسویه بین سازمان و مخاطبان به منظور شناخت همه جانبه، واقع بینانه مسائل آنها و دریافت تعارض های موجود و انعکاس موارد در قالب گزارش مدیریتی به مراجع
- اتخاذ تدابیر لازم در سمت دهی حرکات فرهنگی به منظور تنظیم روابط اجتماعی و چگونگی نحوه ارائه خدمات سازمان از طریق :
- استفاده بهینه از فرهنگ موجود سازمانی همساز با واقعیتهای موجود
- تشخیص باورها و هنجارهای (درون سازمانی-برون سازمانی) در ساختار روابط و مناسبات سازمان و مستمری بگیران
- تغییر باورها
- تثبیت باورهای همسو و باورهای راهبردی سازمان
- اهتمام و تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در طراحی و ایجاد برنامه های فرهنگی و اجتماعی ازطریق ابزارهای ارتباطی متناسب از جمله :
- برگزاری جلسات ، همایشها و بزرگداشت شأن مستمری بگیران.
- تدوین و تألیف فرهنگ لغات سازمانی در زمینه مرتبط با امور مستمری بگیران.
- برگزاری کلاس های آموزشی
- به منظور توسعه مشارکت ها و آشنا سازی مستمری بگیران نسبت به حقوق و وظائف قانونی خود و ایجاد بینش و رفتاری نو در ارتباط با سازمان.
- اهتمام و تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در طراحی و اجرای برنامه های رفاهی و اجتماعی
- ارتقای سطح زندگی مستمری بگیران از طریق توجه به نیازهای مادی آنها.
- برگزاری تورهای زیارتی ،سیاحتی و فرهنگی برای مستمری بگیران.
- اعمال تمهیدات لازم به منظور استفاده از مراکز فرهنگی و رفاهی و ورزش با زمینه مناسب و یا ایجاد این مراکز برای مستمری بگیران به جهت برگزاری جشن ها، اعیاد،مراسم و...
- کمک به ایجاد تشکل های مستمری بگیران در قالب شرکتهای تعاونی (مسکن) به منظور بهره گیری از تسهیلات قانونی شرکت های تعاونی به جهت فراهم آوردن تسهیلات رفاهی.
- تلاش درجهت توجه به فرزندان مستمری بگیران درقالب فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز آنان.
- اهتمام در جلب مشارکت فعال مستمری بگیران در زمینه همکاری داوطلبانه آنان در انجام وظائف سازمانی در چهارچوب قانونمند.
- انجام مطالعات و هماهنگی با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد زمینه های اشتغال ازکارافتادگان.
- بررسی تاثیرات و تاثرات موارد چالشها در ارتباط با امور مستمری بگیران بر ساختار سازمانی، روابط اجتماعی و مناسبات خدمات سازمانی و شناسایی جایگزینهای مناسب و گزارش به مقام مافوق.
- اعمال تمهیدات لازم در زمینه نهادینه کردن باورها،نگرش ها و ارزشهای همسو با اهداف و سیاستهای سازمانی.
- انجام مطالعات به منظور کمک به سازمان در عرصه فعالیت امور مربوط به مستمری بگیران از بعد فرهنگی و اجتماعی از طریق ایجاد:
- رفتارها و کردارهای نو در ارائه خدمات به نحو بهینه.
- روشهای نو در روابط و تعاملات اجتماعی.
- ایجاد ارتباط با پایگاه آتیه و تامین و واحدهای سازمانی به منظور کسب آگاهی مستمر از دیدگاه مستمری بگیران.
- ارتباط فعال با بخشهای پژوهشی ، تحقیقاتی ( موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، ...) جهت کالبد شکافی مسائل حوزه تامین اجتماعی مرتبط با امور مستمری بگیران در قالب درخواست انجام پژوهش.
- بررسی گزارشات علمی و آماری در ارتباط با مسائل سازمان مرتبط با امور مستمری بگیران از بعد فرهنگی و اجتماعی و انعکاس آن به مراجع مربوط.
-تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب وارائه آن به مقام مافوق.
- هماهنگی با واحد آموزش بمنظور بالا بردن سطح معلومات و کارآیی کارکنان .
-اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع ،انتصابات و انتقال کارکنان و سایر امور اداری و پرسنلی در محدوده اختیارات و مقررات مربوطه.
- نظارت بر نحوه انجام وظایف مجموعه تحت تصدی و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کمی وکیفی.
-شرکت در سمینار و جلسات بمنظور بالا بردن توان بینش و دانش در زمینه های مربوطه.
- انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha