کد خبر: 79931
زایمان طبیعی در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی