کد خبر: 75084
گردهمایی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان تهران
عکاس: حسن الهی خضری