کد خبر: 66842
اقشار جدید برخوردار از حمایت های تأمین اجتماعی