کد خبر: 2015
مروری بر واحدهای اجرایی درمان

در استانها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمان استان ها و واحدهای تابعه مربوطه از جمله بیمارستانها ، دی کلینیک ها ، پلی کلینیک ها (درمان مستقیم ) و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی (درمان غیرمستقیم ) می باشد .

الف ) درمان مستقیم :
- بیمارستان :
واحد ارائه دهنده خدمات درمانی (سرپایی – بستری ) که وظیفه درمان تخصصی بیماران را به عهده دارد،  دارای تخت بستری با تجهیزات و خدمات عمومی ، پزشک لازم، اورژانس و حداقل دو بخش داخلی و جراحی همراه با گروه پزشکان متخصص ، پیراپزشک و مشاغل پشتیبانی می باشد.
از نظر نوع وظیفه بیمارستان به 3 نوع قابل تفکیک می باشد :

1- بیمارستان «عمومی» :
بیمارستانی است که حداقل دارای 4 بخش اصلی : داخلی، اطفال ، زنان و زایمان و جراحی عمومی باشد، عمدتاً در شهرها و مراکز استانها استقرار یافته اند.

2- بیمارستان « تخصصی» :
بیمارستانی است که علاوه بر دارابودن 4 بخش اصلی بخش های تخصصی اورتوپدی ، ارولوژی ، چشم ، گوش، حلق و بینی و ... را دارا باشد، در مراکز استانها استقرار دارند.

3- بیمارستان «فوق تخصصی » :
 بیمارستانی است که علاوه بر دارابودن بخش های اصلی و تخصصی دارای بخش های فوق تخصصی مراقبت های ویژه ICU و CCU باشد و عمدتاً در شهرهای بزرگ مانند : تهران ، تبریز ، اصفهان و مشهد استقرار دارند .
 
- دی کلینیک :
واحد ارائه دهنده خدمات جراحی های محدود (جراحی های عمومی ، اورولوژی ، اورتوپدی ، زنان و زایمان ، جراحی اطفال ، گوش، حلق و بینی ، جراحی های ترمیمی و جراحی های چشم) که مدت بستری در طول روز  می باشد واستقرار آن مستلزم عقد قرارداد با نزدیکترین بیمارستان حوزه فعالیت می باشد .
هدف از تأسیس واحد مزبور :
1. ممانعت از تحمیل هزینه سنگین به بیمار
2. حذف حتی المقدور مخارج و هتلینگ
3. ترخیص هرچه سریعتر بیمار
4. عدم اشغال تخت بیمارستانی برای اعمال جراحی های بزرگ
5. کاهش مراجعین بستری به بیمارستان
- درمانگاه :
واحدارائه دهنده خدمات پزشکی است که به دوصورت خدمات پزشکی عمومی وتخصصی به شرح زیر می‌باشد :
1. درمانگاه تخصصی ( پلی کلینیک ) :
واحد ارائه دهنده خدمات تخصصی سرپایی و دندانپزشکی و تشخیص طبی به بیماران می باشد .
2. درمانگاه عمومی :
واحد ارائه دهنده خدمات پزشکی عمومی و پیراپزشکی بیماران سرپایی که به دو صورت وابسته (بودجه و اعتبارات ) به بیمارستان ، یا مستقل می باشد .
حوزه های مستقر در بیمارستان حسب وظیفه به شرح زیرشد :
- اورژانس :
واحد ارائه دهنده خدمات درمانی فوری به مراجعین در شبانه روز و ایام تعطیل می باشد و هیچ بیمارستانی نباید فاقد بخش اورژانس باشد .
- خدمات پرستاری     - خدمات آزمایشگاهی
- خدمات رادیولوژی    - خدمات داروخانه
- خدمات فیزیوتراپی    - پذیرش اطلاعات و مدارک پزشکی و آمار
- تغذیه      - کتابخانه ، مهدکودک و مددکاری
- حسابداری     - امور اداری
- انبار     - تدارکات
- تأسیسات     - لنژری
- نقلیه      - خدمات
 
ب ) درمان غیرمستقیم :
دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی :
با توجه به ارائه تعهدات درمانی در بخش درمان غیرمستقیم از طریق عقد قرارداد ، سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده «11» قانون مکلف است، برای عقد قرارداد خدمات پزشکان و مؤسسات درمانی تشخیص بخش دولتی و خصوصی و همچنین بر اساس مدارک و اسناد پزشکی مشمولین تأمین اجتماعی ، دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی در تهران، استانها و شهرستان هایی که نیاز باشد ایجاد می نماید . لذا در قالب ماده «11» و بر اساس ساختار و وظایف مورد نظر 29 دفتر، رسیدگی به اسناد پزشکی در سراسر کشور، امور مربوط به درمان غیرمستقیم را عهده دار می باشند.