کد خبر: 15998
رئیس وکارشناس ارشد آموزش

نام :مریم

نام خانوادگی :عبدوس

پست سازمانی:رئیس وکارشناس ارشد آموزش

شرح وظائف :

انجام نیاز سنجی آموزش بر اساس شغل وشاغل

تهیه تقویم آموزش سالیانه

هماهنگی با مراکز آموزشی مختلف

نظارت بر تشکیل پرونده های آموزش کارکنان

نظارت بر اجرای صحیح قوانین ومقررات آموزش کارکنان

تخصیص بهینه بودجه تقویم آموزش تهیه شده بر اساس اعتبار مصوب

تلفن تماس:3333330523-023