آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌2 ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌28 آذرماه ‌1338 و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌ (مصوب ‌2/4/1364 هیأت‌ وزیران‌)

زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۲۷ آذر ساعت 13:35
تعداد بازدید: 5449 | کد مطلب: 1602
چاپ
چاپ خبر با عکس
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌2 ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌28 آذرماه ‌1338 و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌ (مصوب ‌2/4/1364 هیأت‌ وزیران‌)

 

 
ماده 1‌ـ
حقوق‌ وظیفه‌ و مستمری‌ وراث‌ ذکور موضوع‌ تبصره‌2 ماده‌ واحده ‌قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه‌ و مستمری‌ کارمندان ‌مصوب ‌28 آذر ماه ‌1338 از تاریخ‌ 2/10/1363 در صورت ‌داشتن ‌ 20 سال‌ تمام‌ قطع ‌خواهد شد مگر آن ‌که ‌به‌ موجب‌ مدارک ‌مثبته ‌در یکی‌ از دانشگاه‌ها یا مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌رسمی ‌داخل‌ و خارج ‌کشور مشغول ‌تحصیل‌ باشند که ‌در اینصورت‌ حقوق ‌وظیفه ‌یا مستمری‌ آنها تا پایان ‌سن‌ بیست‌ و پنج‌ سالگی ‌قابل ‌پرداخت ‌خواهد بود.
 
  •  تبصره‌ـ در مواردی ‌که ‌صحت‌ مدارک ‌اشتغال ‌به ‌تحصیل‌ وراث‌ موضوع‌ این ‌قانون‌ مورد ابهام ‌باشد و نیز درخصوص‌ گواهی ‌تحصیلات ‌خارج ‌از کشور نظر وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ مناط‌ خواهد بود.
 
ماده 2-
 
به ‌فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌ کلیه‌ مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی ‌و شهرداری‌ها و همچنین ‌سازمانهای ‌دولتی ‌که ‌شمول ‌قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ و  نیز مشمولین ‌قانون ‌استخدام ‌ارتش‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران‌ و مشمولین ‌قانون ‌تأمین ‌اجتماعی ‌(درخصوص‌ کارکنان ‌دولت‌) که‌ در تاریخ ‌2/10/1363 حقوق ‌وظیفه ‌دریافت‌ می‌دارند در صورتی ‌که ‌شوهر نداشته ‌و دارای‌ حرفه‌ و شغل ‌نباشند حقوق ‌وظیفه ‌و مستمری ‌سهم ‌مذکور قابل ‌پرداخت ‌می‌باشد.
 
 ماده 3 -
 
حقوق‌ وظیفه ‌و مستمری ‌سهم‌ فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ کلیه‌ مستخدمین‌ موضوع‌ ماده ‌3 این‌ آیین‌نامه ‌که ‌مورث ‌آنان ‌بعد از 2/10/1363 فوت ‌می‌نمایند و طبق‌ مقررات ‌مربوط ‌مستحق‌ دریافت ‌حقوق ‌وظیفه ‌یا مستمری ‌می‌باشند در صورتی ‌که ‌بعد از تاریخ ‌فوت‌ مورث‌، شوهر نداشته ‌باشند به ‌شرط‌ نداشتن ‌حرفه‌ و شغل ‌قابل ‌پرداخت‌ می‌باشد.
 
ماده 4 -
 
فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌ که ‌طبق‌ مقررات ‌مربوط ‌مستحق‌ دریافت ‌حقوق‌ وظیفه ‌یا مستمری‌ بوده‌اند ولی ‌سهم‌ حقوق ‌وظیفه ‌یا مستمری‌ آنان ‌به ‌علت‌ رسیدن‌ به ‌سن‌ مقرر قطع ‌شده ‌و یا برقرار نشده ‌است‌ چنانچه‌ شوهر نداشته ‌و دارای ‌حرفه ‌و شغل ‌نباشند با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌نامه ‌مشمول ‌دریافت‌ حقوق ‌وظیفه ‌یا مستمری ‌خواهند بود.
 
 ماده 5 -
 
حرفه ‌و شغل‌ از نظر این‌ آیین‌نامه ‌انجام ‌کار در بخش‌ دولتی ‌یا اشتغال‌ به ‌یکی‌ از حرف‌ و مشاغل‌ مشمول ‌قانون ‌تأمین ‌اجتماعی‌ می‌باشد.
 
 ماده 6 -
 
سهم ‌حقوق ‌وظیفه ‌و مستمری ‌هر یک‌ از وراث‌ وظیفه ‌یا مستمری‌بگیر مستخدمین ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های ‌دولتی‌ و شهرداری‌ها و همچنین‌ سازمان‌های ‌دولتی‌ که ‌شمول ‌قانون ‌بر آنها مستلزم ‌ذکر نام ‌است‌، مشمولین ‌قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و قانون ‌تأمین‌اجتماعی‌ (درخصوص ‌کارکنان ‌دولت‌) در صورتی که ‌برای ‌امرار معاش‌ مناسب ‌دارای ‌تمکن‌ مالی ‌باشند و یا افراد دیگر نفقه ‌آنان‌ را تأمین ‌نمایند و همچنین ‌دانشجویانی‌ که ‌برای ‌ادامه ‌تحصیل‌ تمکن‌ مالی ‌داشته‌ باشند، قابل ‌پرداخت‌ نخواهد بود.
 
 ماده 7 -
 
ادعای ‌عدم‌ تمکن‌ مالی ‌و عدم‌ تأمین‌ نفقه ‌و نداشتن ‌حرفه‌ و شغل‌ صرفاً با اعلام‌ کتبی‌ وظیفه‌ یا مستمری‌بگیر پذیرفته ‌خواهد شد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه ‌مکلفند در اسرع‌ وقت‌ نسبت ‌به‌ اخذ اعلام‌ کتبی‌ مذکور اقدام ‌و مراتب ‌را ضمن‌ درج ‌در سوابق‌ مربوط‌ به ‌صندوق‌ حواله‌کننده ‌وجه ‌اطلاع‌ دهند.
 
ماده‌ 8ـ
 
احراز موارد خلاف ‌حسب ‌مورد با کمیسیونی‌ مرکب ‌از رئیس ‌صندوق‌ بازنشستگی‌ مربوط‌، رئیس‌ اداره‌ بازنشستگی‌ دستگاه ‌متبوع ‌مستخدم‌ یا مسوول ‌ذیربط ‌در امور بازنشستگی ‌و مقام‌ مسوول‌ دستگاهی‌ که‌ صندوق ‌بازنشستگی ‌مربوط‌ زیر نظر آن ‌قرار دارد خواهد بود.
 
  •  تبصره‌ـ در صورت ‌احراز تخلف‌ علاوه‌ بر قطع‌ حقوق ‌وظیفه ‌یا مستمری‌ برای‌ استرداد وجوه ‌پرداختی ‌از تاریخ‌ استفاده ‌غیرمجاز نیز اقدام‌ خواهد شد.
 
ماده‌ 9ـ 
 
چنانچه ‌سهم‌ حقوق‌ وظیفه ‌یا مستمری ‌هر یک‌ از وراث‌ به ‌علت ‌تمکن ‌مالی ‌یا تأمین ‌نفقه‌ یا دارا بودن ‌شغل‌ و حرفه ‌برقرار نشده‌ و یا قطع‌ گردیده‌ باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط ‌لازم ‌را برای‌ دریافت ‌حقوق‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه ‌احراز کنند این‌ حقوق‌ از تاریخ ‌تقاضای ‌مجدد با رعایت‌ مقررات ‌این ‌آیین‌نامه ‌قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.
 
ماده‌ 10ـ 
 
فرزندان ‌و نوادگان ‌اناثی‌ که ‌براساس‌ این‌ آیین‌نامه ‌مستحق‌ دریافت‌ حقوق‌ وظیفه ‌یا مستمری‌ می‌باشند باید ظرف ‌مهلت ‌شش ‌ماه ‌از تاریخ‌ تصویب‌ این ‌آیین‌نامه ‌به ‌دستگاه ‌متبوع‌ مورث‌ خود مراجعه ‌و کتباً تقاضای ‌دریافت‌ حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری ‌خود را بنمایند تا حقوق‌ وظیفه ‌یا مستمری‌ آنان ‌با رعایت ‌مقررات‌ این‌ آیین‌نامه ‌از تاریخ‌ تصویب ‌قانون ‌(2/10/1363) برقرار گردد. در مورد کسانی‌ که‌ پس‌ از این ‌تاریخ ‌مراجعه‌ می‌کنند، تاریخ ‌برقراری‌ حقوق‌ مذکور، تاریخ‌ مراجعه ‌و تقاضای‌ آنها خواهد بود.
 
ماده‌ 11ـ 
 
اصلاحات‌ لازم ‌در این‌ آیین‌نامه ‌به ‌پیشنهاد سازمان ‌امور اداری ‌و استخدامی ‌کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌خواهد رسید.