استاندارد سازی رفتارهای اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی با تدوین و اجرای کدهای رفتاری/ تدوین:عرفان شکری

استاندارد سازی رفتارهای اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی با تدوین و اجرای کدهای رفتاری