سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تحقق یافتن آرزوی چندین ساله بازنشستگان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی خبر داد/تدوین: عرفان شکری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تحقق یافتن آرزوی چندین ساله بازنشستگان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی خبر داد/تدوین: عرفان شکری