طرح های پوستر سی هفتاد

زمان انتشار: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۶ اسفند ساعت 14:00
تعداد بازدید: 5722 | کد مطلب: 108283
چاپ
چاپ خبر با عکس
طرح های پوستر سی هفتاد


هفته یازدهم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (درخواست برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (تعهدنامه غیرحضوری فرزندان دختر بازماندگان درخصوص تداوم پوشش بیمه ای)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (دریافت گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (هوشمندسازی محاسبات لیست های ارسالی کارفرمایان)


هفته دهم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (تقسیط غیرحضوری و نظام‌مند بدهی‌های قبل از صدور اجراییه - ویژه پیمانکاران و کارفرمایان)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (پرداخت برخط بدهی و احتساب آنی واریزی در حساب کارفرما- ویژه پیمانکاران و کارفرمایان)


هفته نهم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (دریافت عکس از پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بصورت غیرحضوری)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (پرداخت غیرحضوری حق بیمه کسری از ماه)


هفته هشتم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (کمک هزینه مراسم ترحیم)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (برقراری و پرداخت غیرحضوری بیمه بیکاری)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (درخواست غیرحضوری کفالت)


هفته هفتم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (ارتقاء سامانه دریافت لیست حق بیمه)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی)


هفته ششم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (مشاهده جزئیات و گردش حساب بدهی)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (اعتراض غیرحضوری کارفرما به بدهی و تعیین اعلام زمان رسیدگی)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد ایام بیماری)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (سرویس احتساب سوابق دوران خدمت سربازی)


هفته پنجم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (توافق غیرحضوری کارفرمایان برای ابلاغ احکام و مکاتبات الکترونیکی)


هفته چهارم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (انعقاد قرارداد بیمه اختیاری)


هفته سوم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (درخواست تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (ثبت نام غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (استعلام ارتباط بیمه ای بیمه شدگان در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (استعلام وضعیت دریافت مستمری در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (ابلاغ مفاصاحساب ماده (38)قانون تامین اجتماعی)


هفته دوم

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (ابلاغ غیرحضوری احکام مطالباتی)


 

هفته اول

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (فرزندان اناث مستمری بگیران)

دانلود طرح پوستر سی هفتاد (کمک هزینه ازدواج)