کد خبر: 61677
بازدید مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاوردهای الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی
عکاس: حسن الهی خضری