کد خبر: 1803
پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

 

ما متعهد هستیم ...
از شما توقع داریم ...
پیمان سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران: سازمان تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین رسالت های خود را حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران می داند و در این راستا سعی می کند حداقلهای یک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم سازد. این سازمان همچنین مصمم است تا با برقراری تعاملی سازنده و همفکری و همیاری متقابل با بازنشستگان و مستمری بگیران بستر مناسبی را برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات خود فراهم آورد.
شما حق دارید:
از مابخواهید در این موارد به شما کمک کنیم:
 • آگاهی و اطلاع رسانی از حقوق و تکالیفی که در قوانین و مقررات برای شما پیش بینی شده است.
 • در جهت اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران نهایت تلاش خود را بکار بگیرد.
از ما بخواهید در این موارد جانب انصاف را رعایت کنیم:
 • هنگام مراجعه به شعب با شما برخوردی محترمانه و هم شأن داشته و برای سن و سال و جایگاه معنوی بازنشستگان و مستمری بگیران ارزش لازم را قائل شود.
 • مطالبات بحق بازنشستگان و مستمری بگیران را از طریق قانون پیگیری کند.
در ارایه خدمت این کارآمدی ها را داشته باشد :
 • پیچیدگی های موجود در مقررات و روش های اجرایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم .
 • زمینه های همکاری، همفکری و مشارکت بازنشستگان و مستمری بگیران را در جهت حل مشکلات فراهم سازد.
 • به درخواست های منطقی و قانونی شما پیشکسوت های میدان علم و عمل پاسخ مناسب دهد.
 • حداکثر تلاش خود را برای کاهش مشکلات شما در تعامل با سازمان به کار گیرد.
در مقابل ،سازمان تامین اجتماعی از شما انتظار دارد:
 • مطالبات و خواسته های خود را از طریق مجاری ذیربط و تشکلهای صنفی، پیگیری نموده و در روابط خود با سازمان و کارکنان انصاف و احترام متقابل را رعایت نمایید.
 • درزمینه حفظ سرمایه های تأمین اجتماعی با سازمان همیاری نمایید.
 • در زمینه ایجاد پرداخت مشترک واقع بینانه و منطقی در خصوص تعاملات/ف سطح خدمات و عملکرد و امکانات و قابلیت ها و تنگناهای سازمان همکاری و همیاری نمایید.
 • در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی سازمان در حوزه های مرتبط با بازنشستگان و مستمری بگیران مشارکت نمایید.
 • در بهره برداری بحق و درست و منطقی از امکانات درمانی و رمایه های سازمان توسط خود و افراد تحت تکفل در جهت حفظ منابع نسل فعلی و آتی سازمان بکوشید.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

Page Generated in 0/5150 sec