زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر ساعت 14:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۸/۲ ساعت 12:07    تعداد بازدید: 25882    کد مطلب: 5151

انتقال حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سایر صنـدوقهای بیمه و بازنشستگی


مشمـولین
اشخاصی که وجوهی را تحت عنوان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند و به علت تغییر محل کار یا خدمت ویا طبق ضوابط قانونی از جمله تغییر وضع استخدامی ، تغییر صندوق بازنشستگی ، انتقال ، اخراج، استعفا ، بازخرید خدمت و اتمام یا فسخ قرارداد از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرار گرفته  یا می گیرند.


مدارک مورد نیاز
- درخواست انتقال حق بیمه به سایر صندوقها ازسوی مؤسسه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی فعلی و یا فرد ذینفع یا وراث قانونی.
- حکم استخدامی مستخدم در مؤسسه جدید.


نحوه محاسبه حق بیمه قابل انتقال
جمع حق بیمه های وصول شده سهم بیمه شده و کارفرما به کسر حق بیمه سهم درمان = مبلغ قابل انتقال

دریافت بخشنامه چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha