زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۳ ساعت 16:01    تعداد بازدید: 870    کد مطلب: 49887

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ امور استانها


- تشریک مساعی در موجبات اتخاذ سیاست ها و راهبردهای سازمان همسو با اهداف غایی سازمان
- هدایت و نظارت عالی بر تهیه و تدوین نظامات نظارت و ارزشیابی در سطح ادارات کل تأمین اجتماعی استانها  و واحدهای اجرائی تابعه.
- بسط و گسترش کیفی ارتباطات سازمانی بین صف و ستاد و ایجاد فرهنگ مشترک در تلفیق با فرهنگ کلان سازمان یا فرهنگ مناطق.
- هدایت و نظارت عالی در استنباط جامع از خط مشی های مصوب برنامه و بودجه سازمان و تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با راهبری کلان امور مربوط به بودجه های استانی.
- هدایت و نظارت عالی در تدوین راهبردها سیاستهای بخشی و کلان بر تاکید بر بسترها و ویژگیهای منطقه ای و استانی.
- تشریک مساعی در موجبات اتخاذ برنامه ها، راهبردها و سیاستهای کلان ادارات کل استانها همسو با برنامه های کلان سازمانی.
- هدایت و نظارت عالی بر اصلاح ساختار وضعیت استانها، وجود اشتراک و افتراق واحدها ، کیفیت امور و فرآیندهای انجام کار ، کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیریت.
- اهتمام در ایجاد ارتباط پویا و فعال صف و ستاد و بهره گیری از خرد جمعی به منظور تصمیمی سازی و تصمیم گیری مناسب در فعالیتهای سازمانی.
- اهتمام در موجبات اتخاذ برنامه ها ، راهبردها و سیاستهای کلان ادارات کل استانها همسو با برنامه های کلان سازمانی
- اهتمام در جهت تهیه و تدوین برنامه و اجرای همایش های سراسری ، تخصصی و مدیریتی سازمان با هماهنگی واحدهای ذی مدخل


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha