زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:02    تعداد بازدید: 93107    کد مطلب: 2476

اداره کل استان خراسان رضوی


پیش شماره استان کد (051) میباشد.
اداره کل استان
مشهد، بلوار خیام، نبش خیام 33
تلفن مستقیم ............................................... 37627900
نمابر ............................................................ 37627905
معاون بیمه ای .............................................. 37627901
معاون اداری و مالی ...................................... 37612439
روابط عمومی ............................................... 37627928
درآمد ........................................................... 37632416
بیمه شدگان ................................................. 37647641
مستمریها .................................................... 37646992
نامنویسی .................................................... 37627924
حسابداری ..................................................... 37627907
اداری ............................................................ 37627906
فرابری داده ها ................................................. 37636009
اجراییات ...................................................... 37646990
بانک رفاه .................................................. 5-37630121
مشاوره ........................................................ 37627927
تلفنخانه  .................................................. 20-37627910

شعبه یک مشهد
مشهد، احمدآباد، بلوار بعثت، بعث 14
تلفن مستقیم ............................................... 38446190
نمابر ............................................................ 38429094
معاون بیمه ای ........................................... 38439084
معاون اداری و مالی ................................... 38438339
درآمد ......................................................... 38465440
بیمه شدگان ................................................. 38470079
مستمریها ................................................. 38458343
نامنویسی ................................................... 38462774
نمابر استحقاق درمان ................................... 38469660
حسابداری .................................................... 38470078
اداری .......................................................... 38438582
فرابری داده ها ................................................ 38425666
اجراییات ..................................................... 38465441
بانک رفاه ......................................................38459260
کارگزاری 85 ............................................... 38453950
مشهد، خ کوهسنگی 15، چهارراه اول سمت راست، پلاک 16
تلفنخانه  ................................................... 3-38422051

شعبه دو مشهد
مشهد، خیابان شهید هاشمی نژاد، مقابل پمپ بنزین 
تلفن مستقیم ................................................. 32215651
نمابر ............................................................. 32251589
معاون بیمه ای ............................................... 32215652
معاون اداری و مالی ........................................... 32212119
درآمد ............................................................ 32280390
بیمه شدگان .................................................... 32280391
مستمریها ..................................................... 32218303
نامنویسی ....................................................... 32229182
حسابداری ....................................................... 32255410
اداری ............................................................. 32251588
فرابری داده ها ................................................... 32254118
اجراییات ......................................................... 32251416
بانک رفاه ......................................................... 32221900
شعبه اقماری .............................................. 38472297
کارگزاری 43 ........................................... 3-32244471
مشهد، خ شهید هاشمی نژاد، جنب هاشمی نژاد 19
تلفنخانه  .................................................... 5-32259621

شعبه سه مشهد
مشهد، بلوار وکیل‌آباد، ابتدای بلوار صیادشیرازی 1
تلفن مستقیم ............................................. 38943033
نمابر ........................................................... 38943036
معاون بیمه ای ............................................ 38943035
معاون اداری و مالی .................................... 38943034
درآمد ............................................................ 38943011
بیمه شدگان ................................................... 38943021
مستمریها ..................................................... 3843039
نامنویسی ................................................... 38943043
نمابر استحقاقی درمان ................................ 38943037
حسابداری ..................................................... 38943041
اداری ........................................................... 38943027
بازرسی ......................................................... 38943026
اجراییات ...................................................... 38943025
بانک رفاه ................................................... 38943393
مشاوره ........................................................ 38943023
کارگزاری 31 ................................................. 38927765
مشهد، بلوار دانش آموز نبش دانش آموز 2، پلاک 9
تلفنخانه .................................................. 9 - 38943001


شعبه چهار مشهد
مشهد، خیابان بهار، بین فلکه برق و چهار راه لشگر
تلفن مستقیم ............................................ 38548408
نمابر .......................................................... 38548407
معاون بیمه ای ............................................ 38524048
معاون اداری و مالی .................................... 38538630
درآمد .......................................................... 38555280
بیمه شدگان .................................................. 38555281
مستمریها ................................................... 38555283
نامنویسی .................................................... 38555282
نمابر استحقاق درمان .................................. 38524047
حسابداری .................................................... 38544720
اداری ........................................................... 38555285
فرابری داده ها ................................................. 38544811
بازرسی ........................................................ 38555284
اجراییات .................................................... 38537868
باجه دریافت ................................................. 38556156
بانک رفاه ..................................................... 38531257
شعبه اقماری ............................................... 33563501
کارگزاری ................................. 38542671، 38551694
خ ملک الشعری بهار، بین 12 ـ 14 پلاک 583
تلفنخانه  ................................................. 7-38592063

شعبه پنج مشهد
مشهد، اول بلوار مصلی، مصلی 3
تلفن مستقیم ................................................ 33651222
نمابر ........................................................... 33651333
معاون بیمه ای .............................................. 33680181
معاون اداری و مالی ...................................... 33680180
درآمد .............................................................. 33691161
بیمه شدگان ................................................. 33680640
مستمریها ..................................................... 33680620
نامنویسی ....................................................... 33691160
حسابداری ................................................... 33685708
اداری .......................................................... 33653555
فرابری داده ها ................................................ 33651334
بازرسی .......................................................... 33680610
اجراییات ........................................................ 33662009
کارگزاری 140 ............................................. 33664778
مشهد، بلوار مصلی، مصلی 3، پلاک 50
تلفنخانه  .................................................... 9-33652100

شعبه شش مشهد
مشهد، صد متری، بین میدان امام حسین(ع) و چهار راه میدان بار نوغان
تلفن مستقیم .............................................. 37340040
نمابر ............................................................ 37340041
معاون بیمه ای ........................................... 37318785
معاون اداری و مالی ....................................... 37320015
درآمد ......................................................... 37337930
بیمه شدگان ................................................. 37342969
مستمریها .................................................... 37313417
نمابر استحقاقی درمان ................................ 37334905
حسابداری ........................................................ 37312219
اداری ............................................................... 37312911
فرابری داده ها ............................................... 37340043
بازرسی ......................................................... 37342970
اجراییات ...................................................... 37340042
باجه دریافت ................................................ 37342967
بانک رفاه .................................................. 37338688
کارگزاری 141 ............................................. 2-37340601
مشهد، بلوار صدمتری حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان بار نوغان، مقابل پارک فجر
تلفنخانه ........................................................ 37327000

شعبه نیشابور
نیشابور، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی باغ ملی
تلفن مستقیم .............................................. 43336220
نمابر ......................................................... 43334885
معاون بیمه ای .............................................. 43351214
معاون اداری و مالی .................................... 43353315
نمابر استحقاق درمان ................................... 43358014
فرابری داده ها ................................................ 43336225
بانک رفاه ............................................... 6-43345504
شعبه اقماری ................................................ 43524214
تلفنخانه ............................ 4-43336221، 43358050

شعبه سبزوار
سبزوار، خیابان ابوریحان بیرونی (افسر)
تلفن مستقیم ............................................... 44232801
نمابر ............................................................ 44232805
معاون بیمه ای ............................................. 44232803
معاون اداری و مالی ...................................... 44232802
درآمد ......................................................... 44232747
بیمه شدگان .................................................. 44223670
مستمریها ..................................................... 44223671
نامنویسی .................................................... 44223324
نمابر استحقاق درمان ....................................... 44222121
حسابداری ................................................... 44234834
اداری ............................................................ 44232790
فرابری داده ها ................................................. 44223672
اجراییات ...................................................... 44232749
بانک رفاه ..................................................... 44242630
شعبه اقماری .............................................. 45623835
کارگزاری 69 ................................................ 44240837
سبزوار، خ چهل متری شهید چمران، نبش چهارراه قند و شکر، پلاک 117
تلفنخانه  .................................................. 9-44232781

شعبه تربت حیدریه
تربت حیدریه، میدان شهداء
تلفن مستقیم ................................................... 52225011
نمابر ............................................................... 52235011
معاون بیمه ای ............................................. 52235366
معاون اداری و مالی ......................................... 52225061
درآمد ............................................................ 52240425
بیمه شدگان ................................................... 52241083
مستمریها ....................................................... 52241913
نامنویسی ..................................................... 52240393
نمابر استحقاق درمان ....................................... 52221030
حسابداری ...................................................... 52240077
اداری ............................................................. 52240417
فرابری داده ها ................................................. 52235027
بازرسی ......................................................... 52228757
اجراییات ....................................................... 52241363
بانک رفاه ...................................................... 52223088
شعبه اقماری ................................................. 56728001
تلفنخانه  ...................................................  12-52223010

شعبه کاشمر
کاشمر، خیابان جمهوری اسلامی، ابتدای بلوار بسیج 
تلفن مستقیم ................................................ 55244010
نمابر ............................................................. 55244020
روابط عمومی .................................................. 55244011
نمابر استحقاق درمان .................................... 55244008
حسابداری ...................................................... 55240003
اداری .............................................................. 55244011
فرابری داده ها .................................................. 55244009
اجراییات ...................................................... 55227750
شعبه اقماری ............................................. 55824778
تلفنخانه ..................................................  4-55244000

شعبه سرخس
سرخس، بلوار ولی عصر(عج)
تلفن مستقیم ............................................. 34527035
نمابر ............................................................. 34528521
درآمد ........................................................... 34528521
نمابر استحقاق درمان .................................. 34524730
حسابداری .................................................... 34528528
فرابری داده ها ................................................ 34524731
بانک رفاه ................................................. 21-34529520
تلفنخانه .............................................. 34-34527033
شعبه قوچان
قوچان، بلوارطالقانی، بلوارمصلی، جنب کتابخانه آستان قدس
تلفن مستقیم .............................................. 47223063
نمابر ............................................................. 47228992
حسابداری ..................................................... 47228450
فرابری داده ها ................................................ 47242558
اجراییات ..................................................... 47223335
تلفنخانه .................................. 47240300-47224030

شعبه گناباد
گناباد، بلوار شهداء
تلفن مستقیم ................................................ 57252900
نمابر ............................................................. 57260030
روابط عمومی، اداری، حسابداری، اجراییات ........ 57252900
درآمد، بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی ...... 57252900
فرابری داده ها .................................................. 57253190
شعبه اقماری ........................................... 3-56526362
تلفنخانه  .................................................. 5-57256134

شعبه فریمان
فریمان، خیابان مدرس شرقی، تقاطع 22 بهمن
تلفن مستقیم ................................................ 34622721
نمابر ........................................................... 34623762
حسابداری ..................................................... 34623322
اداری ............................................................ 34625294
فرابری داده ها ................................................. 34625295
اجراییات ....................................................... 34631722
تلفنخانه  ...................................................... 34631723
شعبه تربت جام
تربت جام، بلوار امام خمینی(ره)، نبش امام خمینی(ره) 6     
تلفن مستقیم .................................................. 52529611
نمابر ............................................................... 52529612
نمابر استحقاق درمان ..................................... 52524690
فرابری داده ها .................................................. 52526716
بانک رفاه ........................................................ 52526116
مشاوره ...................................................................... 142
تلفنخانه ..................................................... 4-52525611

شعبه طرقبه
جاده طرقبه، بین معلم 5و7، مقابل شهرک بوستان
تلفن مستقیم ................................................ 34223711
نمابر ............................................................ 34223713
درآمد ........................................................... 34225771
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 34224033
نامنویسی ..................................................... 34231636
حسابداری ...................................................... 34224039
اداری ............................................................ 34225770
فرابری داده ها ................................................. 34223714
اجراییات ...................................................... 34231637
تلفنخانه .................................................. 4-34231633

شعبه درگز
درگز، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی بانک ملی
تلفن مستقیم .............................................. 46223498
نمابر .............................................................. 46222079
حسابداری ....................................................... 46241791
فرابری داده ها .................................................. 46223509
تلفنخانه ................................................... 4-46222703

شعبه چناران
چناران، خیابان شهید بهشتی 2، مقابل اداره منابع طبیعی
تلفن مستقیم ................................................  46129105
نمابر ............................................................... 46124200
روابط عمومی .................................................. 46129104
درآمد ............................................................. 46129080
نمابر استحقاق درمان ....................................... 46124201
حسابداری .......................................................... 46122101
اداری ............................................................... 46129104
فرابری داده ها .................................................... 46122118
بازرسی، اجراییات، مشاوره ................................. 46122100
بانک رفاه ....................................................... 46125066
شعبه اقماری ................................................ 38325131
تلفنخانه  ...................................................... 3-46129101

شعبه تایباد
تایباد، شهرک امام حسین(ع)، جنب اداره آموزش و پرورش 
تلفن مستقیم .............................................. 54524945
نمابر .......................................................... 54533944
درآمد .......................................................... 54535320
بیمه شدگان .................................................. 54535321
نمابر استحقاقی درمان ................................. 54524946
حسابداری .................................................... 54533818
فرابری داده ها .................................................. 54520970
اجراییات ...................................................... 54535322
شعبه اقماری .............................................. 54823667
تلفنخانه .................................... 54521820-54521830

شعبه بردسکن
بردکسن، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ................................................ 55421242
نمابر ............................................................ 55422689
فرابری داده ها ................................................. 55421244
تلفنخانه  ................................................... 1-55424260

شعبه خواف
خواف، بلوار فردوسی شمالی، جنب آموزش و پرورش
تلفن مستقیم ................................................ 54224041
نمابر ............................................................... 54226001
درآمد ............................................................ 54226042
نمابر استحقاق درمان .................................... 54226043
حسابداری ....................................................... 54225269
فرابری داده ها ................................................... 54226002
بانک رفاه ..................................................... 54226077
شعبه اقماری ............................................... 54124463
تلفنخانه  ................................... 54227060، 54222949

شعبه کلات
کلات، خیابان امام خمینی، مقابل شرکت مخابرات 
تلفن مستقیم ............................................. 34722587
نمابر ........................................................... 34722638
درآمد، حسابداری، اداری .................................. 34722971
بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی ................ 34722972
فرابری داده ها ................................................ 34722974
تلفنخانه  ................................................... 2-34722971

شعبه صنعتی توس
صنعتی توس، بلوار سجاد، نبش زنبق جنوبی
تلفن مستقیم .............................................. 37628700
نمابر .......................................................... 37658078
معاون بیمه ای ............................................. 37628702
معاون اداری و مالی ...................................... 37628701
درآمد ......................................................... 37683046
نامنویسی .................................................... 37628705
نمابر استحقاق درمان .................................. 37628704
حسابداری .................................................... 37684165
اداری ............................................................ 37671249
فرابری داده ها .................................................. 37617031
اجراییات ....................................................... 37632922
بانک رفاه ................................................... 37646439
شعبه اقماری ................................................. 35412203
کارگزاری 76 ................................................ 36655399
بزرگراه آسیایی، مقابل پلیس راه امام هادی(ع)، خ شهید حشمتی، مقابل مخابرات خاتم الانبیاء
تلفنخانه  ................................................. 5-37683041

شعبه جوین
جوین، نقاب، خیابان معلم 
تلفن مستقیم ................................................. 45221103
نمابر ................................................................ 45221102
فرابری داده ها .................................................... 45221104
بانک رفاه ......................................................... 45221221
تلفنخانه  ........................................................  45222321

شعبه خلیل آباد
خلیل آباد، مقابل امام خمینی(ره) 12
تلفن مستقیم ............................................... 57725123
نمابر ............................................................. 57724100
درآمد ......................................................... 57728533
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 57720285
نامنویسی ...................................................... 57725122
حسابداری ..................................................... 57720283
اداری ............................................................ 57720284
فرابری داده ها ................................................. 57720282
بازرسی ........................................................ 57728532

شعبه زبرخان
نیشابور، زبرخان، شهرک امام رضا(ع)، خیابان خیام، مقابل مرکز بهداشت
تلفن مستقیم .............................................. 43268670
نمابر ............................................................ 43266896
روابط عمومی ............................................... 43268670
درآمد، اجراییات، باجه دریافت ..................... 43268674
بیمه شدگان، مستمریها ............................... 43268677
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ................. 43268675
حسابداری ..................................................... 43268671
اداری .......................................................... 43268673
فرابری داده ها ................................................. 43268321
بازرسی ......................................................... 43268672
هسته گزینش منطقه نه
(خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی)
مشهد، بلوار خیام، نبش خیام 33، اداره کل، طبقه اول
تلفن مستقیم ........................ 37645338، 37006102
نمابر .......................................................... 37645335

مشاهده سایت اداره کل استان خراسان رضوی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha