زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:13 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:09    تعداد بازدید: 15756    کد مطلب: 2470

اداره کل استان سمنان


پیش شماره استان کد (023) میباشد.

اداره کل استان
سمنان، بلوار قدس، کدپستی 3519645756
تلفن مستقیم .................... 33333781، 33327348
نمابر ............................................................ 33321766
معاون بیمه ای ............................................ 33335252
معاون اداری و مالی .................................... 33335253
روابط عمومی، نظارت و ارزشیابی ................. 33347980
بیمه شدگان .................................................. 33325651
مستمریها ..................................................... 33325821
نامنویسی .................................................... 33335710
بازرسی ............................... 33347978، 33350554
مالی ........................................................... 33335253
اداری ............ 33338707، 33349767، 33325621
اجراییات .................................................... 33347978
حقوقی ....................................................... 33347979
بودجه ........................................................ 33338728
آمار ............................................................. 33350662
آموزش، اقتصادی و برنامه¬ریزی .................. 33338763
بایگانی راکد ......................... 33449096، 33448184
تلفنخانه ........ 33333670، 33323057، 33332214
بانک رفاه کارگران ................... 33321054، 33326631

شعبه سمنان
بلوار قدس، خ تأمین اجتماعی، کدپستی 3519646551                  
تلفن مستقیم ............................................ 33330574
نمابر ........................................................... 33346970
معاون بیمه ای ............................................ 33322008
معاون اداری و مالی ........................................ 33321901
رابط کارگزاری ................................................. 33322005
درآمد ........................................................... 33328126
بیمه شدگان .................................................... 33322115
مستمریها ..................................................... 33323019
نامنویسی ....................................................... 33331101
نمابر استحقاق درمان .................................. 33330840
مالی ........................................................... 33346969
اداری و خدمات ........................................... 33330573
فرابری داده ها ................................................. 33332612
بازرسی ..................................................... 333320776
اجراییات .................................................... 33334979
کارگزاری 36 ...................... 33348544، 33342540
سمنان، خ قدس، خ تامین اجتماعی، کوچه کومش گستر
بانک رفاه شعبه قدس ........ 33333381، 33331744
تلفنخانه  ................................. 33322238، 33321700
33322006، 33322239

شعبه شاهرود
شاهرود، میدان بسیج، کدپستی 3618698617
تلفن مستقیم .............................................. 32364540
نمابر ........................................................... 32364542
معاون بیمه ای ........................................... 32364538
معاون اداری و مالی ..................................... 32364539
درآمد .......................................................... 32343503
بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی .............. 32343504
مالی ............................................................. 32343501
اداری .......................................................... 32364543
فرابری داده ها ............................................... 32364537
اجراییات ...................................................... 32343502
تلفنخانه  ................................................... 6-3236453
کارگزاری 123 .............................................. 32344363
شاهرود، میدان بسیج، بلوار هلال احمر، نبش هلال احمر یکم
شعبه اقماری .............................................. 32673938
بانک رفاه ....................................................... 32231197

شعبه دامغان
دامغان، بلوار شهید دکتر مفتح، کدپستی 3671671397
تلفن مستقیم ............................................. 35245766
نمابر ................................... 35230747، 35248385
درآمد، رابط کارگزاری ...................................... 35261840
نامنویسی ...................................................... 35261841
مالی .............................................................. 35260420
فرابری داده ها ................................................ 35233930
اجراییات ........................................................ 35260410
تلفنخانه  .......... 35244526، 35236012، 2-35239901
کارگزاری 103 ........................................... 5-35260704
دامغان، شهدا، بعد از تقاطع باغ جنت
بانک رفاه شعبه 15 خرداد ...... 35236858، 35235599
کانون کارگران دامغان ................................... 35240089

شعبه گرمسار
گرمسار، بلوار شهید بهشتی، کدپستی 3581756343
تلفن مستقیم ............................................... 34230259
نمابر .............................................................. 34223141
درآمد ............................................................ 34241391
بیمه شدگان .................................................. 34241595
مستمریها ..................................................... 34240906
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ................... 34240185
مالی ............................................................. 34241390
اداری ............................................................. 34241361
فرابری داده ها ................................................. 34241077
بازرسی .......................................................... 34241318
اجراییات ........................................................ 34241410
تلفنخانه  ........ 34242300، 34223151 ، 9-34221638
شعبه اقماری آرادان ...................................... 34544010
بانک رفاه ...................................................... 34224032

شعبه مهدیشهر
مهدیشهر، میدان امام رضا(ع)، کدپستی 3561875859
تلفن مستقیم ............................................... 33624017
نمابر ............................................................ 33623239
درآمد .......................................................... 33628872
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ................. 33624687
مالی ........................................................... 33628770
فرابری داده ها ............................................... 33624839
بازرسی ..................................................... 333320776
اجراییات ...................................................... 33628871
تلفنخانه  ........................... 33623339، 6-33624105
بانک رفاه ...................................................... 33624051
کانون کارگران بازنشسته ..... 33628454، 33623383

شعبه ایوانکی
ایوانکی، بلوار شهید سرهنگی، گلستان اول، کدپستی 3591835938
تلفن مستقیم ................................................ 34522013
نمابر ............................................................. 34523150
درآمد .......................................................... 34524046
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 34524045
مالی ............................................................. 34520924
فرابری داده ها ................................................. 34523155
بازرسی، اجراییات ........................................... 34523105
تلفنخانه  ........... 2-34522061، 34522010، 34523140
بانک رفاه ............................... 34522604، 34522635

شعبه سرخه
سرخه، بلوار بسیج، مقابل پارک ملت، جنب فرمانداری، کدپستی 3551734581
تلفن مستقیم ................................................ 33614310
نمابر ............................................................. 33611836
درآمد ............................................................ 33614311
بیمه شدگان، مستمریها ............................... 33614746
نامنویسی .................................................... 33614935
مالی ............................................................. 33611437
اداری ....................................... 33611435، 33611436
فرابری داده ها .................................................. 33611953
بازرسی، اجراییات ......................................... 33614745
تلفنخانه  .................................................. 6-33611435
بانک رفاه ..................................................... 33613406

شعبه بسطام
بسطام، خیابان طالقانی، خیابان عمارت، پلاک 37، کدپستی 3641863555
تلفن مستقیم ................................................ 32524412
نمابر .............................................................. 32522959
درآمد .......................................................... 32523866
بیمه شدگان، مستمریها .................................. 32523180
نامنویسی ...................................................... 32522989
مالی ............................................................ 32522858
اداری .............................................................. 32524411
فرابری داده ها ................................................ 32523766
بازرسی، اجراییات .......................................... 32524896
تلفنخانه   ....................................................... 32524411
بانک رفاه ................................ 32522383، 32523612

شعبه میامی
میامی، بلوار کشاورز، مقابل باشگاه انقلاب، کدپستی 3631856889
تلفن مستقیم .............................................. 32623482
نمابر .............................................................. 32623151
درآمد ..................................... 32623963، 32623953
بیمه شدگان، مستمریها ................................. 32623481
نامنویسی ..................................................... 32623964
مالی ............................................................ 32623954
اداری ............................................................ 32623955
فرابری داده ها ................................................... 32623181
بازرسی، اجراییات .......................................... 32623953
تلفنخانه  ....................................................... 32623955
بانک ملی ....................................................... 32623180

مشاهده سایت اداره کل استان سمنان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha