زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 11:22 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:14    تعداد بازدید: 57053    کد مطلب: 2467

اداره کل استان فارس


پیش شماره استان 071 می باشد.

اداره کل استان

شیراز، خ ستارخان، نبش کوچه 15، کدپستی 7184735154

تلفن مستقیم ............................................... 36491382

نمابر ...................................... 36491375، 36491381

معاون بیمه­ای ............................................. 36491367

معاون اداری و مالی ..................................... 36491364

روابط عمومی ............................................... 36491373

درآمد .......................................................... 36491368

بیمه­شدگان ................................................. 36491357

مستمریها .................................................... 36491356

نامنویسی ...................................................... 36491351

حسابداری ..................................................... 36491355

اداری ........................................................... 36491378

فرابری­داده­ها ................................................. 36491350

بازرسی ......................................................... 36491355

اجراییات ....................................................... 36491365

مشاوره ......................................................... 36491425

تلفنخانه ................................................... 8-36491405

 

شعبه یک شیراز

شیراز، خیابان قصردشت، سه راه ­فلسطین، کدپستی 7133655175

تلفن مستقیم .............................................. 32334461

نمابر ............................................................. 32351059

معاون بیمه­ای ............................................. 32352063

معاون اداری و مالی ...................................... 32350461

درآمد ........................................................... 32348500

نمابر استحقاق درمان .................................. 32355546

حسابداری .................................................... 32354563

اداری .............................................................. 32304117

فرابری­داده­ها ............................................... 32339376

اجراییات ..................................................... 32335574

بانک­رفاه .. 6-32348775، 32338443،32338117

کارگزاری 27 ...............................................  32307707

شیراز، خ ملاصدرا، اواسط خ هدایت، سمت چپ

تلفنخانه   .......................... 3-32348501، 32337671

32339865، 32335607، 32335127

 

شعبه دو شیراز

شیراز، ابتدای بلوار چمران، کدپستی 7194646348

تلفن مستقیم .............................................. 36263686

نمابر ............................................................. 36271523

معاون بیمه­ای .............................................. 36275181

معاون اداری و مالی ...................................... 36275185

درآمد ............................................................ 36261235

بیمه­شدگان .................................................... 36291815

مستمریها ..................................................... 36281966

نامنویسی ....................................................... 36271060

حسابداری ................................................... 36288487

اداری .............................................................. 36271040

فرابری­داده­ها ................................................ 36275184

اجراییات ...................................................... 36281735

مشاوره ........................................................ 36275186

کارگزاری 96 ................................................... 36261236

اواسط خیابان هدایت، سمت چپ

تلفنخانه  ................................... 36270400، 36270900

36275183، 2-36273461

شعبه سه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت پارکینگ خیام

تلفن مستقیم ................................................ 32307901

نمابر ............................................................ 32305813

معاون بیمه­ای ............................................... 32303100

معاون اداری و مالی ...................................... 32303097

درآمد ......................................................... 32307547

نمابر استحقاق درمان ..................................... 32303099

حسابداری ..................................................... 32356036

فرابری­داده­ها ................................................. 32305698

اجراییات ........................................................ 32300093

شعبه اقماری ....................................... 7-37744336

تلفنخانه ............ 32346671، 32346672، 32300053

32305814، 32305815، 32304118

32354152، 32354153، 32305812

 

شعبه چهار شیراز

شیراز، معالی آباد، میدان احسان، جنب درمانگاه حافظ،  کدپستی 7188613111

تلفن مستقیم ............................................... 36363621

نمابر ..................................... 36363624، 36363622

معاون بیمه­ای ............................................ 36363626

معاون اداری و مالی ..................................... 36363625

درآمد ......................................................... 36363693

نمابر استحقاق درمان .................................. 36363624

حسابداری ...................................................... 36252617

فرابری­داده­ها ................................................ 36363695

اجراییات ..................................................... 36363694

بانک رفاه ..................................................... 36325605

تلفنخانه .............................................. 90- 36363684

 

شعبه پنج شیراز

شیراز، میدان گلستان، ابتدای بلوار گلستان، نبش کوچه 3، روبروی مسجد احمد بن موسی(ع)، کدپستی7145778355

تلفن مستقیم ............................................... 37329925

نمابر ............................................................ 37329924

معاون بیمه­ای ............................................. 37329927

نمابر استحقاق درمان ................................... 37329930

حسابداری .................................................... 37329933

اداری .......................................................... 37340436

فرابری­داده­ها ................................................. 37329926

اجراییات ..................................................... 37329934

تلفنخانه  .................................................. 20-37329910

 

شعبه مرودشت

مرودشت، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی 7371647746   

تلفن مستقیم ............................................ 43332334

نمابر ............................................................ 43337219

معاون اداری و مالی .................................... 43339044

نمابر استحقاق درمان .................................. 43344177

فرابری­داده­ها ........................ 43341427، 43339524

شعبه اقماری سیدان ................................... 43474419

شعبه اقماری درودزن .................................. 43452783

تلفنخانه .......................... 43331631، 3-43334682

3-43334602، 43335219

 

شعبه آباده

آباده، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی خیابان سعدی، کدپستی 7391664179   

تلفن مستقیم ............................................ 44332553

نمابر ........................................................... 44333003

نمابر استحقاق درمان .................................. 44343005

فرابری­داده­ها ................................................ 44333501

بانک رفاه ....................................................... 44341091

شعبه اقماری ............................................... 44388900

تلفنخانه ................................. 44335700، 44363001

 

شعبه کازرون

کازرون، خیابان شریعتی، کدپستی 7313853855   

تلفن مستقیم ................................................... 42211209

نمابر ................................................................ 42220002

معاون بیمه­ای ............................................... 42219580

درآمد ............................................................ 42227692

بیمه­شدگان ..................................................... 42222195

مستمریها ....................................................... 42222185

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ..................... 42211305

حسابداری ......................................................... 42211207

اداری .............................................................. 42227690

فرابری­داده­ها ..................................................... 42211691

اجراییات ......................................................... 42219570

شعبه اقماری قائمیه .................................... 42412838

شعبه اقماری کنار تخته ................................. 42442881

شعبه اقماری خشت ...................................... 42453900

شعبه اقماری بالاده ................................ 9-42474648

تلفنخانه  .............. 42227510، 42221833، 42227693

شعبه جهرم

جهرم، میدان سپاه، کدپستی 35445- 74139

تلفن مستقیم ............................................... 54343211

نمابر ............................................................ 54343212

معاون بیمه­ای ............................................ 54343209

درآمد .......................................................... 54343206

بیمه­شدگان ............................................... 54343358

مستمریها .................................................. 54343359

نامنویسی .................................................... 54343204

نمابر استحقاق درمان .................................... 54343212

حسابداری .................................................... 54343207

فرابری­داده­ها ................................................. 54343210

اجراییات ...................................................... 54345290

بانک رفاه ............................. 54447008، 54448008

شعبه اقماری ............................................... 54484229

تلفنخانه  .................................................. 3-54343201

 

شعبه لارستان

لارستان، شهرجدید حد فاصل میدان قبله و میدان امام رضا(ع)

کدپستی 93931 – 743186  

تلفن مستقیم ............................................... 52240803

نمابر .............................................................. 52242018

روابط عمومی .................................................... داخلی 219

درآمد ............................................ داخلی 109، 110، 111، 112

بیمه­شدگان ............................................... داخلی 117، 118

مستمریها .......................................................... داخلی 119

نامنویسی ................................................... داخلی 115، 121

نمابر استحقاق درمان .................................... 52244540

حسابداری .................................................. داخلی 114، 107

اداری ........................................................ داخلی 105، 104

فرابری­داده­ها ................................................. 52244550

بازرسی .............................................................. داخلی 106

اجراییات ........................................................... داخلی 103

شعبه اقماری گراش .................................... 52445354

شعبه اقماری چویم ...................................... 52573032

شعبه اقماری بیرم ...................................... 52554377

تلفنخانه  ................................... 52254670، 52250017

52249500، 52242063

 

شعبه فیروز آباد

فیروز آباد، میدان شهید چگینی، جنب بیمارستان قائم(عج)، کدپستی 7471841349     

تلفن مستقیم .............................................. 38724600

نمابر ............................................................ 38721882

درآمد .......................................................... 38734009

بیمه­شدگان، مستمریها .............................. 38732485

نامنویسی ..................................................... 38734010

حسابداری .................................................... 38736669

اداری ............................................................ 38730999

فرابری­داده­ها ................................................ 38737691

بازرسی ........................................................ 38721883

اجراییات ..................................................... 38736670

بانک رفاه .................................................. 38738376

شعبه اقماری ............................................ 38774786

تلفنخانه ............................... 38721884، 38724450

 

شعبه نی ریز

نی­ریز، بلوار شهید زردشت، کدپستی 76386 - 74916 

تلفن مستقیم .............................................. 53830441

نمابر ........................................................... 53830442

درآمد ......................................................... 53830444

بیمه­شدگان ................................................ 53830445

نامنویسی .................................................. 53836743

حسابداری .................................................... 53830440

اداری .......................................................... 53836742

فرابری­داده­ها ................................................ 53830185

بازرسی، اجراییات .......................................... 53828004

بانک رفاه .............................................. 104-53830100

شعبه اقماری .......................................... 2-53893331

تلفنخانه .............................. 53830443، 53830446

 

شعبه نورآباد ممسنی

ممسنی، خیابان شهید مدنی، کدپستی 7351946388

تلفن مستقیم ............................................... 42523996

نمابر ............................................................ 42524568

درآمد ........................................................... 42523997

بیمه­شدگان، مستمریها ................................. 42522404

نامنویسی ...................................................... 42525522

نمابر استحقاق درمان ................................... 42524568

حسابداری، اداری ............................................ 42523998

فرابری­داده­ها ................................................. 42527056

بازرسی ......................................................... 42522373

اجراییات، باجه دریافت .................................. 42523997

بانک رفاه ...................................................... 42523506

شعبه اقماری ............................................... 42643362

 

شعبه قیروکارزین

قیروکارزین، انتهای خیابان رضوان، کدپستی 7476118139     

تلفن مستقیم ............................................. 54524744

نمابر، اداری ................................................... 54524108

روابط عمومی ............................................... 54527907

بیمه­شدگان، مستمریها ................................ 54523289

حسابداری، فرابری­داده­ها ................................. 54524107

تلفنخانه ................................... 54524207، 54522179

 

شعبه فراشبند

فراشبند، میدان خلیج فارس، کدپستی 58755 – 74771

تلفن مستقیم ............................................... 38752105

نمابر ............................................................ 38752107

حسابداری .................................................... 38752480

فرابری­داده­ها ............................................... 38754322

تلفنخانه  .................................................. 1-38754320

 

شعبه سروستان

سروستان،خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی 7345167735

تلفن مستقیم .............................................. 37846226

نمابر ........................................................... 37846227

روابط عمومی، فرابری­داده­ها ....................... 37844433

بیمه­شدگان، مستمریها ............................. 37847737

نامنویسی ................................................. 37844434

نمابر استحقاق درمان .................................. 37846227

حسابداری .................................................... 37846228

اداری ......................................................... 37844436

درآمد، بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ........ 37844435

 

شعبه سپیدان

سپیدان، بلوار ورودی شهر، سه ­راه ­گلزار شهدا، کدپستی 7361743895

تلفن مستقیم ............................................ 36724338

نمابر .......................................................... 36724339

فرابری­داده­ها ............................................... 36723983

بانک رفاه ..................................................... 36724605

شعبه اقماری ....................................... 5-36783374

تلفنخانه  .................................................. 2-36724941

 

شعبه خرامه

خرامه، بلوار خاتم‌الانبیاء(ص)، روبروی فرمانداری، کد پستی 7344189175

تلفن مستقیم .............................................. 32724595

نمابر ............................................................ 32724596

فرابری­داده­ها .................................................. 32726170

تلفنخانه  ................................. 32728053، 32723551

 

شعبه زرقان

زرقان، بلوار شهید بخشنده، کوی شهید دستغیب، جنب اداره گاز، کدپستی 7341536511  

تلفن مستقیم ............................................... 32623331

نمابر ............................................................. 32623400

درآمد، اداری، بازرسی .................................... 32628543

حسابداری ....................................................... 32629172

فرابری­داده­ها .................................................. 32625892

اجراییات ........................................................ 32629173

بانک رفاه ..................................................... 32628840

تلفنخانه  .............................. 9-32625898، 32622132

 

شعبه ارسنجان

ارسنجان، بلوار شهید اسکندری، روبروی بیمارستان، کدپستی 7376177645

تلفن مستقیم ............................................... 43529154

نمابر ............................................................. 43522309

درآمد ......................................................... 43524753

بیمه­شدگان، مستمریها ................................. 43526920

نامنویسی ...................................................... 43526921

حسابداری .................................................... 43524755

اداری ............................................................. 43526922

فرابری­داده­ها ............................................... 43524754

بانک رفاه ..................................................... 43524500

تلفنخانه  ................................................... 2-43526920

 

شعبه خفر و خاوران

خفر، شهر باب انار، بلوار انقلاب، کدپستی 7417166699

تلفن مستقیم .............................................. 54503589

نمابر ............................................................ 54503267

نامنویسی ...................................................... 54504222

حسابداری ..................................................... 54504223

فرابری­داده­ها .................................................. 54502931

شعبه اقماری خاوران ..................................... 54513049

تلفنخانه ................................................... 2-54504340

 

شعبه اقلید

اقلید، ابتدای بلوار نبی اکرم(ص)، کدپستی 73817171

تلفن مستقیم .............................................. 44520354

نمابر ...................................................... 4-44520353

حسابداری .................................................... 44527430

فرابری­داده­ها .................................................. 44524199

بانک رفاه ........... 44527340، 44525193، 44521701

شعبه اقماری ............................................... 44592659

تلفنخانه ................................... 44522691، 44525841

 

شعبه داراب

داراب،بلوارمطهری،خیابان­­مصطفی،کدپستی7481743859

تلفن مستقیم .............................................. 53524044

نمابر ........................................................... 53524044

درآمد .......................................................... 53564850

بیمه­شدگان ................................................. 53523860

مستمریها ..................................................... 53529514

نامنویسی ...................................................... 53529512

نمابر استحقاق درمان ................................... 53526740

حسابداری .................................................... 53564680

اداری ............................................................. 53529810

فرابری­داده­ها ................................................... 53520105

بازرسی، اجراییات ........................................... 53529513

تلفنخانه  .................................. 53529856، 53520150

 

شعبه بدر فسا

فسا، میدان مصلی، بلوار معلم، فاز اداری، کد پستی 7461489458

تلفن مستقیم ............................................... 53330061

نمابر ............................................................. 53330061

درآمد ........................................................... 53340030

بیمه­شدگان ................................................... 5336328

مستمریها ................................................... 53330694

نامنویسی ................................................... 53333069

نمابر استحاق درمان .................................... 53340532

حسابداری ................................................... 53333067

اداری ........................................................... 53340532

فرابری­داده­ها ................................................ 53336329

اجراییات ...................................................... 53330604

بانک رفاه .................................................... 53335230

شعبه اقماری زاهدشهر ................................. 53434700

شعبه اقماری ششده ................................... 53464046

تلفنخانه  ..................................................... 53333068

 

شعبه خرم بید

فارس، خرم بید، صفاشهر، بلوار وحدت، قطب اداری، کد پستی 7396166615

تلفن مستقیم ............................................... 44450600

نمابر ........................................................... 44453240

تلفنخانه ............................... 44451488، 44450742

 44451110، 44451142

 

شعبه لامرد

فارس، لامرد، قطب اداری، کدپستی 7434155443

تلفن مستقیم .............................................. 52724503

نمابر .............................................................. 52721097

درآمد ........................................................... 52725465

نمابر استحقاق درمان ...................................... 52721097

حسابداری ....................................................... 52725915

فرابری­داده­ها .................................................. 52724501

بانک رفاه ....................................................... 52722265

تلفنخانه ....................................... 52721961، 52722961

 

شعبه استهبان

استهبان، فلکه معلم، کدپستی 74199 – 74519

تلفن مستقیم .............................................. 53227470

نمابر ............................................................. 53224400

درآمد .......................................................... 53234038

بیمه­شدگان، مستمریها، نامنویسی ............... 53234039

حسابداری ...................................................... 53228260

اداری ........................................................... 53234037

فرابری­داده­ها .................................................. 53225240

بازرسی ......................................................... 53234039

بانک رفاه ...................................................... 53228130

تلفنخانه ............ 53225579، 53234040، 53224040

 

شعبه مهر

مهر، میدان معلم، جنب اداره ورزش و جوانان، کدپستی 7445118913

تلفن مستقیم ............................................... 52823979

نمابر ............................................................ 52823976

درآمد .......................................................... 52824757

بیمه­شدگان ................................................. 52823977

نامنویسی ..................................................... 52823980

حسابداری .................................................... 52824758

فرابری­داده­ها ................................................. 52244550

 

 

شعبه کوار

فارس، کوار، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی 7346149834     

تلفن مستقیم .............................................. 37824007

نمابر ............................................................ 37823992

درآمد .......................................................... 37828228

بیمه­شدگان ................................................. 37828607

نامنویسی .................................................... 37825696

حسابداری .................................................... 37828608

اداری ........................................................... 37828609

فرابری­داده­ها ............................................... 37824656

اجراییات ....................................................... 37820146

بانک رفاه ................................................. 1-37827640

تلفنخانه ................................. 37823991، 37822244

 

شعبه خنج

خنج، خیابان رسالت، کوچه دانش، پلاک 2، کد پستی 7443157634

تلفن مستقیم ............................................... 52625450

نمابر ............................................................ 52623088

درآمد ............................................................ 52625451

بیمه­شدگان ................................................... 52627650

نامنویسی .................................................... 52627464

حسابداری ....................................................... 52628250

اداری ............................................................. 52628829

فرابری­داده­ها ................................................. 52625972

 

 

 

شعبه زرین دشت

فارس، زرین دشت، بلوار شهدا، انتهای خیابان شهید رجائی، کد پستی 7486143337

تلفن مستقیم ................................................ 53720701

نمابر ............................................................. 53720702

روابط عمومی .............................................. 53725664

درآمد ......................................................... 53725643

بیمه­شدگان، مستمریها، نامنویسی ................ 53725661

حسابداری .................................................... 53725665

اداری ........................................................... 53725664

بازرسی ......................................................... 53725660

 

شعبه بوانات

بوانات، خیابان جمهوری اسلامی، کدپستی 7397117375  

تلفن مستقیم ................................................ 44404161

نمابر .............................................................. 44403911

درآمد، بیمه­شدگان، مستمریها ..................... 44404055

نامنویسی، فرابری­داده­ها ............................... 44404965

حسابداری، اداری .......................................... 44403370

شعبه اقماری ............................................. 44423358

 

شعبه قادر آباد

قادرآباد، بلوار مطهری، کدپستی 7375133977

تلفن مستقیم ............................................. 44494360

نمابر ........................................................... 44494361

درآمد، بیمه­شدگان، مستمریها، نامنویسی .... 44493560

حسابداری، اداری، فرابری­داده­ها ...................... 44494362

شعبه اقماری ............................................. 44423358

مشاهده سایت اداره کل استان فارس


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 1/6975 sec