زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۸ تير ساعت 11:32 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 11:24    تعداد بازدید: 96481    کد مطلب: 2464

اداره کل استان اصفهان


کد استان 031 می باشد

اداره کل استان

اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل کلیسا حضرت لوقا، کدپستی 8123775711      

تلفن مستقیم .............................................. 32367507

نمابر ............................................................ 32368135

معاون اداری و مالی ..................................... 32367994

معاون بیمه­ای ............................................. 32368134

بازرسی ........................................................ 32333327

اداری ............................................................ 32342293

فرابری داده ها ................................................. 32342294

آموزش ...................................................... 32335345

برنامه و بودجه ............................................... 32360320

مالی ............................................................ 32367508

حقوقی .......................................................... 32367916

روابط عمومی ............................................... 32367253

نظارت و ارزشیابی .......................................... 32342295

اقتصاد بیمه و برنامه­ریزی ............................ 32339467

حراست .......................................................... 32342292

بازرسی .......................................................... 32367251

کارگزاری­­ها .................................................. 32370758

درآمد .......................................................... 32367254

بیمه شدگان، مستمریها ............................... 32337958

نامنویسی .................................................... 32332828

اجراییات ...................................................... 32367250

آمار و اطلاعات .............................................. 32352902

خدمات عمومی و رفاه ................................... 32365810

مشاوره ...................................................... 32334746

کارگزاری 67 .................................................. 36621698

اصفهان، خیابان سجاد، نرسیده به گلستان شهدا

تلفنخانه ..................................................  2-32354260

9-32351558، 32367504، 32367913

 

شعبه یک اصفهان

اصفهان، چهارباغ بالا، روبروی پمپ بنزین                       

تلفن مستقیم ................................................ 36671661

نمابر ............................................................ 36672086

معاون اداری و مالی...................................... 36671378

معاونت بیمه­ای ............................................ 36671208

نامنویسی ..................................................... 36671582

درآمد ........................................................... 36671636

بیمه شدگان ................................................. 36671634

مالی .......................................................... 36674463

مستمریها .................................................... 36672329

فرابری داده ها ................................................. 36671048

بازرسی ........................................................ 36673442

اداری ...................................... 36671494، 36671635

اجراییات ....................................................... 36672240

تلفنخانه  ................................. 36673012، 36671043

36674062، 36670385

 

شعبه دو اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، جنب روغن نباتی ناز

تلفن مستقیم .............................................. 33310757

نمابر ............................................................ 33315235

معاون اداری و مالی...................................... 33315234

معاونت بیمه­ای .......................................... 33315236

نامنویسی .................................................... 33326039

درآمد ............................................................ 33315125

بیمه شدگان ................................................. 33326037

مالی ............................................................ 33318396

مستمریها ................................................... 33326038

فرابری داده ها ................................................ 33310756

بازرسی .......................................................... 33315127

اداری ........................................................... 33318395

اجراییات ........................................................ 33315126

مشاوره ......................................................... 33326222

کارگزاری 35 ............................................. 33334786

خیابان امام خمینی(ره)، بین چهارراه امام رضا(ع) و تابلو خانه اصفهان، جنب چاپخانه یاسمن و ایران خودرو، طبقه زیر زمین، ساختمان 110

تلفنخانه  ................................................ 8- 33320086

 

شعبه سه اصفهان

اصفهان، خیابان ولیعصر(عج)، جنب مخابرات  

تلفن مستقیم ................................................ 32263009

نمابر ........................................................... 32255783

معاون اداری و مالی ...................................... 32317318

معاون بیمه­ای .............................................. 32282033

نامنویسی ....................................................... 32282031

درآمد ........................................................... 32294479

بیمه شدگان ..................................................... 32290090

مالی ............................................................. 32285289

مستمریها ..................................................... 32282034

فرابری داده ها .................................................... 32295011

بازرسی .......................................................... 32284613

اداری ............................................................. 32284522

اجراییات ........................................................ 32282032

کارگزاری 22 .................................................. 32274530

اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید مفتح، جنب بانک ملی

تلفنخانه  ................................................... 4-32282003

32285552، 32294480، 32263008

 

شعبه چهار اصفهان

اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل پارکینگ بیمارستان 

تلفن مستقیم ................................................ 32367912

معاون اداری و مالی ...................................... 32367918

معاونت بیمه­ای ............................................ 32360516

نامنویسی، مستمریها .................................... 32330715

درآمد ............................................................ 32351771

مالی، بیمه شدگان ......................................... 32351770

فرابری داده ها ................................................ 32335089

بازرسی .......................................................... 32353031

اداری ..................................... 32336587، 32351770

اجراییات ....................................................... 32351772

کارگزاری 5 ...................................................... 32121083

اصفهان، میدان امام حسین(ع)، ساختمان جهان نما، طبقه اول، پلاک 17

تلفنخانه ... 2-32354260، 9-32351558، 32367913

 

شعبه پنج اصفهان

اصفهان، خیابان نظر غربی، نرسیده به خواجه پطروس      

تلفن مستقیم .............................................. 36246466

نمابر ............................................................. 36253013

معاون اداری و مالی .................................... 36284673

معاونت بیمه­ ای ........................................... 36253014

نامنویسی ..................................................... 36285761

درآمد .............................................................. 36290601

بیمه شدگان .................................................. 36288214

مالی ............................................................ 36285762

مستمریها .................................................... 36285760

فرابری داده ها .............................................. 36278784

بازرسی ......................................................... 36266764

اداری ......................................... 36283013، 36253011

اجراییات ....................................................... 36288215

کارگزاری 120 ................................................ 37769550

اصفهان، سه راه سیمین، بلوار کشاورز، نرسیده به مسجد انبیاء

تلفنخانه  .................................................. 2-36278391

 

شعبه 6 اصفهان 

اصفهان، فلکه عاشق اصفهانی، به طرف فلکه جوان

تلفن مستقیم ............................................  35640444

درآمد، اجراییات .......................................... 35640447

بیمه شدگان، نامنویسی ............................... 35640445

مالی ........................................................... 35640446

مستمریها ................................................... 35640443

فرابری داده ها ................................................ 35640442

بازرسی ........................................................ 35640448

اداری ............................................................ 35603341

 

شعبه کاشان

کاشان، خیابان 22بهمن

تلفن مستقیم .............................................. 55456662

نمابر ........................................................... 55456663

معاون اداری و مالی ...................................... 55469294

معاونت بیمه­ای ........................................... 55469295

نامنویسی ...................................................... 55441220

درآمد .......................................................... 55468595

بیمه شدگان ................................................... 55472210

مالی ............................................................ 55447060

مستمریها ..................................................... 55469691

فرابری داده ها ............................................... 55447370

بازرسی .......................................................... 55441417

اداری .................................. 55464544، 55469777

اجراییات ........................................................ 55460220

مشاوره ........................................................ 55469979

کارگزاری 99 .................................................... 55471911

کاشان، میدان 15 خرداد، ابتدای خیابان طالقانی، جنب موسسه مالی کوثر، ساختمان جواد الائمه(ع)

کارگزاری 128 .................................................. 55225196

کاشان، میدان کمال الملک، جنب بانک رفاه

تلفنخانه  ............ 55449090، 55441027، 55442599

 

شعبه نجف آباد

نجف آباد، خیابان امام خمینی(ره)

تلفن مستقیم ..............................................  42648222

نمابر .............................................................. 42640200

درآمد ........................................................... 42647600

مالی ............................................................. 42649144

فرابری داده ها .................................................. 42640302

بازرسی، اجراییات ............................................. 42616225

اداری ............................................................... 42614210

مشاوره ........................................................... 42616226

شعبه اقماری گلدشت ................................. 42234337

کارگزاری 108 ................................................ 42617683

نجف آباد، چهارراه شیخ بهایی، اول خیابان 17 شهریور شرقی

تلفنخانه  ..................................................... 2-42641021

 

شعبه زرین شهر

زرین شهر، خیابان شهید باهنر، روبروی ترمینال

تلفن مستقیم .............................................. 52239776

نمابر ........................................................... 52235373

معاون اداری و مالی ...................................... 52239780

معاونت بیمه­ای .......................................... 52239779

نامنویسی ................................................... 52273733

درآمد ........................................................... 52273731

بیمه شدگان ................................................. 52273730

مالی .............................................................. 52239962

مستمریها .................................................... 52273732

فرابری داده ها .................................................. 52234095

بازرسی ............................................................ 52270009

اداری ....................................... 52239778، 52270008

تلفنخانه .............. 52239781، 52238834، 52235112

 

 

شعبه مبارکه

مبارک،میدان انقلاب، بلوار شریعتی، خیابان شهید باهنر

تلفن مستقیم ................................................. 52410320

نمابر .............................................................. 52412650

معاون اداری و مالی...................................... 52408987

معاون بیمه­ای ............................................... 52410322

نامنویسی .................................................... 52408382

درآمد ............................................................ 52413005

بیمه شدگان ................................................. 52408383

مالی ............................................................ 52408988

مستمریها ....................................................... 52413012

فرابری داده ها .................................................. 52412653

بازرسی .......................................................... 52403004

اداری ......................................... 52408990، 52413004

کارگزاری 106 ................................................. 52423560

مبارکه، بلوار نیکبخت، مقابل نمایندگی مزدا

تلفنخانه  .................................................. 6- 52413004

 

شعبه شاهین شهر

شاهین شهر، خیابان مخابرات فرعی   

تلفن مستقیم، نمابر ...................................... 45227026

معاون اداری و مالی ....................................... 45230150

معاون بیمه­ای .............................................. 45227600

نامنویسی .................................................... 45229878

درآمد .............................................................. 45229100

مالی ............................................................. 45227699

فرابری داده ها .................................................. 45227610

اداری ....................................... 45227500، 45223575

اجراییات ........................................................ 45224061

کارگزاری 119 ................................................... 45221841

شاهین شهر، بلوار شهید مطهری، فرعی 2 شرقی، پلاک 52

تلفنخانه  .................................. 45227672،45227036

45229876، 45227700، 45228900

 

شعبه 7 اصفهان 

خوراسگان، خیابان جی، ایستگاه کنگاز     

تلفن مستقیم ............................................. 35246874

نمابر ............................................................ 35242078

معاون اداری و مالی..................................... 35246875

معاون بیمه­ای ............................................. 35252440

نامنویسی .................................................... 35288280

درآمد ............................................................ 35217400

مالی ........................................................... 35246875

مستمریها ..................................................... 35217994

فرابری داده ها ................................................ 35228945

اداری ........................................ 35228944، 35211698

اجراییات ......................................................... 35211697

کارگزاری 107 ................................................ 35210387

خوراسگان، خیابان جی، بالاتر از خیابان شهید رجایی، نبش کوچه پیرکمالی

تلفنخانه  ........... 35211252، 35228942، 19-35210018

 

شعبه خمینی شهر

خمینی شهر، خیابان بوعلی     

تلفن مستقیم ............................................... 33602008

نمابر .............................................................. 33602009

معاون اداری و مالی....................................... 33602053

معاون بیمه­ای ............................................. 33602054

نامنویسی، بیمه شدگان ................................. 33602079

درآمد ............................................................ 33602095

مالی ............................................................. 33602028

مستمریها ...................................................... 33602081

فرابری داده ها ................................................. 33602047

بازرسی ............................................................ 33602117

اداری ............................................................. 33602063

اجراییات ....................................................... 33602058

تلفنخانه ....................................... 39و 38و 33602034

 

شعبه فلاورجان

فلاورجان، خیابان فردوسی      

تلفن مستقیم ............................................. 37429977

نمابر ........................................................... 37420684

معاون اداری و مالی...................................... 37429976

معاون بیمه­ای .............................................. 37429981

نامنویسی .................................................... 37429978

درآمد ............................................................. 37421002

بیمه شدگان ................................................. 37429979

مالی ............................................................ 37429982

مستمریها ...................................................... 37426001

فرابری داده ها ................................................ 37420686

بازرسی ......................................................... 37429980

اداری ........................................................... 37429983

اجراییات ...................................................... 37420685

تلفنخانه  .................................................  3-37420681

 

شعبه شهرضا

شهرضا، میدان حر ریاحی

تلفن مستقیم ................................................. 53239001

نمابر ............................................................. 53239004

معاونت بیمه­ای ........................................... 53239003

نامنویسی ........................................................ 53222001

درآمد ............................................................ 53245001

بیمه شدگان .................................................... 53222013

مالی ............................................................... 53222014

مستمریها ....................................................... 53222018

فرابری داده ها .................................................. 53239002

بازرسی، اجراییات ........................................... 53245002

اداری ........................................ 53243998، 53222015

کارگزاری 98 ................................................. 53239399

شهرضا، خیابان شهید بهشتی، جنب بانک سرمایه

تلفنخانه  ..................................................... 4-53222001

 

شعبه گلپایگان

گلپایگان، خیابان سلمان فارسی، نبش خ آیت اله طالقانی

تلفن مستقیم ............................................. 57423555

نمابر ........................................................... 57425555

نامنویسی .................................................... 57425325

درآمد ........................................................... 57453115

بیمه شدگان، مستمریها ............................... 57425325

مالی .............................................................. 57421790

فرابری داده ها ................................................. 57426218

بازرسی ........................................................... 57421790

اداری .......................................................... 57426383

اجراییات ........................................................ 57422031

تلفنخانه  ................................................. 2- 57452040

 

شعبه نائین

نائین، خیابان جانبازان، انتهای خیابان حافظ      

تلفن مستقیم .............................................. 46253047

نمابر ............................................................ 46256057

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ................. 46256902

درآمد .......................................................... 46253046

مالی ............................................................ 46253967

فرابری داده ها ................................................... 46256901

بازرسی ........................................................... 46260299

اداری ............................................................... 46252611

اجراییات ........................................................ 46256902

تلفنخانه  ..................................... 46252611، 46256902

 

شعبه فریدن

فریدن، خیابان گلستان شهدا

تلفن مستقیم ............................................  57227733

نمابر ............................................................. 57222253

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ................ 57228232

درآمد، بازرسی، اجراییات ............................... 57223797

مالی .............................................................. 57228231

فرابری داده ها .................................................. 57222800

اداری ........................................ 57222253، 57228231

تلفنخانه  ................................ 57224455، 57223255

 

 

شعبه میمه

میمه، خیابان گلزار شهداء  

تلفن مستقیم ............................................. 45426767

نمابر ............................................................ 45422988

نامنویسی، فرابری داده ها ................................ 45425999

درآمد ......................................................... 45427864

بیمه شدگان، مالی ........................................ 45423300

اداری ........................................................... 45426840

اجراییات ..................................................... 45427865

تلفنخانه ................................. 45422343، 45422499

 

شعبه گزبرخوار

گزبرخوار، خیابان خواجه نصیر

تلفن مستقیم ............................................... 45722246

نمابر ............................................................ 45724039

مالی، اجراییات ............................................ 45727989

فرابری داده ها ............................................... 45724083

تلفنخانه ........... 45722033، 45722083، 45722759

 

شعبه فریدونشهر

فریدونشهر، خیابان گلستان، خیابان شریعتی     

تلفن مستقیم .............................................. 57594515

نمابر ............................................................ 57594515

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ............... 57592075

مالی، فرابری داده ها ....................................... 57592335

درآمد، بازرسی، اجراییات ............................... 57592075

اداری ..................................... 57594515، 57592335

 

شعبه انارک

انارک، شهرک شهید رجائی  

تلفن مستقیم، نمابر ....................................... 46202400

فرابری داده ها ................................................... 46202135

تلفنخانه .......................................................... 46202060

 

شعبه سمیرم

سمیرم، شعبه تأمین ‌اجتماعی                                     

تلفن مستقیم ................................................. 53222009

نمابر .............................................................. 53222030

معاون اداری و مالی........................................ 53661526

نامنویسی ..................................................... 53661527

درآمد ........................................................... 53662008

مالی ............................................................. 53661526

مستمری، فرابری داده ها ................................. 53663600

تلفنخانه  ..................................................... 53663300

 

شعبه خور و بیابنگ

خوروبیابنک، خیابان امامزاده سید، جنب بانک ملی 

تلفن مستقیم ............................................  46323353

نمابر .......................................................... 46323353

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ............... 46322486

درآمد، بازرسی .............................................. 46322486

مالی، اداری، اجراییات .................................. 46324885

فرابری داده ها ............................................... 46323354

 

 

شعبه دولت آباد

دولت آباد، بلوار طالقانی، چهارراه اباذر    

تلفن مستقیم .............................................. 45850800

نمابر ........................................................ 4-45850801

نامنویسی ............................................................. داخلی 6

درآمد .......................................................... 45850805

بیمه شدگان .......................................................... داخلی 5

مالی ...................................................................... داخلی 1

مستمریها ................................................... 45850807

فرابری داده ها ................................................ 45850803

بازرسی ................................................................. داخلی 4

اداری ..................................................................... داخلی 1

اجراییات ...................................................... 45850806

تلفنخانه  .......................... 4- 45850801، 45850044

 

شعبه تیران و کرون

تیران و کرون، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی اداره برق

تلفن مستقیم .............................................. 42224883

نمابر ............................................................ 42225453

فرابری داده ها .................................................. 42225752

اجراییات ....................................................... 42228988

تلفنخانه  ............. 42224003، 42220663، 42225588

 

شعبه هرند

هرند، بلوار شهید آقابابائی                      

تلفن مستقیم .............................................. 46403275

نمابر ............................................................ 46403003

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ................ 46403004

درآمد، بازرسی، اجراییات ............................... 46403075

مالی، اداری، فرابری داده ها ............................. 46403503

 

شعبه 8 اصفهان 

رهنان، خیابان شریف شرقی    

تلفن مستقیم .............................................. 33342800

نمابر ........................................................... 33318365

فرابری داده ها ............................................... 33318367

اداری ........................................................... 33328970

تلفنخانه  .............................. 33312164، 33337878

33328980، 33342900، 33318366

 

شعبه کوهپایه

کوهپایه، خیابان طالقانی 

تلفن مستقیم ............................................... 46424092

نمابر ............................................................ 46422793

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ................. 46422225

درآمد، بازرسی، اجراییات ............................... 46424137

مالی، اداری ................................................... 46422332

فرابری داده ها .................................................. 46422941

تلفنخانه  ......................................................  46422225

 

شعبه دهق

دهق، بلوار ولیعصر(ع)

تلفن مستقیم ............................................. 42403448

نمابر ........................................................... 42272748

نامنویسی ................................................... 422740070

درآمد، مالی، اداری، اجراییات ........................... 42273100

بیمه شدگان، مستمریها، بازرسی ..................... 42274060

فرابری داده ها ............................................... 42273449

 

شعبه خوانسار

خوانسار، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک ملی

تلفن مستقیم ............................................... 57771800

نمابر ............................................................ 57773200

نامنویسی ............................................................. داخلی 2

درآمد .................................................................. داخلی 8

بیمه شدگان ......................................................... داخلی 3

مالی .......................................................... 57772773

مستمریها ............................................................ داخلی 3

فرابری داده ها ............................................... 57771782

بازرسی ................................................................. داخلی 8

اداری .................................................................... داخلی 4

اجراییات .................................................... 57774840

تلفنخانه  ................................. 57773020، 57772120

 

شعبه نطنز

نطنز، خیابان 17 شهریور          

تلفن مستقیم، نمابر ........................................ 54222921

نامنویسی، اداری .............................................. 54222151

درآمد، بازرسی، اجراییات ............................... 54226564

بیمه شدگان ................................................... 54228166

مالی ........................................................... 54224478

فرابری داده ها ................................................. 54224622

اجراییات ...................................................... 54226564

تلفنخانه  .......................................................... 54222151

 

شعبه اردستان

اردستان، میدان انقلاب، خیابان شهید مدرس                          

تلفن مستقیم .............................................. 54248270

نمابر ............................................ (داخلی 0) 54244074

نامنویسی، درآمد، بازرسی ..................................... داخلی 7

بیمه شدگان ......................................................... داخلی 4

مالی ..................................................................... داخلی 9

مستمریها ............................................................ داخلی 5

فرابری داده ها ................................................ 54244064

اداری، اجراییات ...................................................... داخلی 1

تلفنخانه  ........................................................ 54242060

 54244073، 54244062، 54244064

 

شعبه آران و بیدگل

آران و بیدگل، بلوار آیت اله عاملی    

تلفن مستقیم ..............................................  54752510

نمابر ............................................................ 54752500

معاون اداری و مالی .................................... 54753043

نامنویسی .................................................... 54752506

درآمد .......................................................... 54754972

مالی ............................................................ 54752507

مستمریها .................................................... 54754971

فرابری داده ها ................................................ 54752505

بازرسی ....................................................... 54754973

اجراییات ...................................................... 54752504

تلفنخانه  .................................................. 3-54752501

 

 

شعبه دُرچه

دُرچه، خیابان آیت اله درچه ای، جنب تربیت بدنی

تلفن مستقیم .............................................. 33755600

نمابر ............................................................ 33755600

درآمد، اجراییات ......................................... 33766444

مالی ......................................................... 33757774

فرابری داده ها ............................................... 33758004

نمابر اداری .................................................. 33764666

تلفنخانه  ........................ 33758003، 3-33768881

 

شعبه بادرود

بادرود، خیابان 17 شهریور   

تلفن مستقیم ............................................. 54349057

نمابر ......................................................... 54344758

نامنویسی، بیمه شدگان .............................. 54344757

درآمد .......................................................... 54349058

مالی ........................................................... 54348666

فرابری داده ها .............................................. 54348646

بازرسی ........................................................ 54349058

اداری .......................................................... 54348646

 

شعبه دهاقان

دهاقان، بلوار گلستان، خیابان حافظ، بالاتر از دادگستری، کدپستی 8641721111                                                                   

تلفن مستقیم ............................................. 53337400

نمابر ........................................................... 53337401

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها .............. 53337402

درآمد، مالی، بازرسی .................................... 53337413

فرابری داده ها .............................................. 53337403

اداری ......................................................... 53337443

اجراییات ..................................................... 53337402

 

شعبه علویجه

علویجه، خیابان امام خمینی(ره)        

تلفن مستقیم .................................................. 42412010

نمابر .............................................................. 42412008

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ................. 42412008

درآمد، بازرسی، اجراییات .................................. 42412009

مالی، اداری، فرابری داده ها ................................ 42412620

 

شعبه نیک آباد

نیک آباد، بلوار امام خمینی(ره)

تلفن مستقیم ................................................ 46623900

نمابر ............................................................. 46622831

نامنویسی، بیمه شدگان، مستمریها ................ 46623031

درآمد، اجراییات ............................................ 46623815

مالی، بازرسی ................................................. 46622526

فرابری داده ها ................................................. 46623899

اداری ............................................................. 46623031

 

شعبه ورزنه

اصفهان، بخش بن رود، ورزنه، شهرک امام جعفر صادق(ع)، خیابان ساحل، ابتدای خیابان توکل

تلفن مستقیم ............................................ 46485377

نمابر ......................................................... 46485388

تلفنخانه ....................................................... 46482390

 

شعبه ایرانکوه

اصفهان، شهرتیربکران، خیابان شهید مطهری، جنب بانک سپه

تلفن مستقیم ................................................ 37226060

نمابر ............................................................. 37226060

کارگزاری 66 .................................................. 52505670

اصفهان، شهرستان باغ بهادران، میدان انقلاب، روبروی بخشداری

 

هسته گزینش منطقه سه

(اصفهان، چهارمحال و بختیاری)

اصفهان، خیابان عباس آباد

تلفن مستقیم ........................................... 2-32359561

نمابر ............................................................ 32359560

مشاهده سایت اداره کل استان اصفهان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha

شهریاریان 1392/6/12 - 22:15
rateup24
ratedown5
پاسخ
comment با سلام لطفا راهنمای کنید برای جواب نامه های بیمه ایمون به کجا مراجعه کنیم در ضمن ممنون از سایتتون. پاسخ: لطفا" با سامانه پاسخگویی 142 تماس بگیرید.