زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۸ تير ساعت 11:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 11:27    تعداد بازدید: 87824    کد مطلب: 2429

اداره کل استان البرز


کد استان : 026 

 

اداره کل استان

کرج، چهارراه دولت آباد، ابتدای بلوار علامه جعفری، کدپستی 3133815476

تلفن مستقیم .............................................. 32775138

نمابر .......................................................... 32737668

معاون بیمه­ ای ............................................ 32775148

معاون اداری و مالی ........................................ 32751015

حراست .................................. 32775147، 32775140

روابط عمومی .............................................. 32747818

درآمد ........................................................... 32751893

بیمه­ شدگان .................................................. 32748018

مستمریها .................................................... 32775144

نامنویسی ................................................... 32747898

مالی ............................................................. 32751390

برنامه و بودجه ............................................. 32757168

اداری ............................................................. 32775141

فرابری­ داده­ ها ................................................ 32747871

بازرسی ........................................................ 32757078

اجراییات ...................................................... 32756063

حقوقی ......................................................... 32775145

نظارت و ارزشیابی .......................................... 32756050

اقتصاد بیمه و برنامه ­ریزی .............................. 32756052

آمار ............................................................. 32775154

بازرسی .......................................................... 32756062

آموزش ...................................................... 32747793

خدمات عمومی و رفاه ............ 32735184، 32757109

گزینش .......................................................... 32753711

سرایدار .......................................................... 32756051

تلفنخانه  ................................ 32756064، 32739892

 

شعبه یک کرج

کرج، پل آزادگان ، خیابان مطهری، روبروی اداره ثبت اسناد،

کدپستی 3143916495    

تلفن مستقیم .............................................. 34475106

نمابر ............................................................34475107

معاون بیمه­ ای .......................................... 34432488

معاون اداری و مالی ..................................... 34475105

درآمد .......................................................... 34443006

بیمه­ شدگان .................................................. 34475113

مستمریها ...................................................... 34443111

نامنویسی ..................................................... 34443161

حسابداری .................................................... 34443005

اداری ........................................................... 34443004

فرابری­ داده­ ها .................................................. 34475110

بازرسی ........................................................... 3443008

اجراییات ........................................................ 34475111

مشاوره ......................................................... 34475112

کارگزاری 58 ................................................ 32557304

کرج، پل آزادگان، خیابان برغان، نبش خیابان شهید رجائی

تلفنخانه  ................................................. 9-34475108

 

 

 

شعبه دو کرج

کرج، خیابان شهید بهشتی، جنب کلانتری 16 حصارک، کدپستی  3198758497                    

تلفن مستقیم ............................................... 34609914

نمابر ............................................................. 34602228

معاون بیمه­ ای .............................................. 34604016

معاون اداری و مالی ....................................... 34604015

روابط عمومی ............................................. 34603877

درآمد ........................................................... 34606069

بیمه­ شدگان ................................................ 34603878

مستمریها ..................................................... 34602228

نامنویسی ...................................................... 34605015

حسابداری ....................................................... 34603001

اداری .............................................................. 34602017

فرابری­ داده­ ها .................................................. 34603002

بازرسی .......................................................... 34603014

اجراییات ........................................................ 34602013

باجه دریافت ................................................. 34605418

بانک رفاه ............................... 34439811، 34464940

مشاوره ...................................................... 34603877

کارگزاری 25 ............................................ 17-34609515

کرج، حصارک، جنب المهدی، طبقه فوقانی بانک صادرات

تلفنخانه  ................................................ 9 - 34601278

 

شعبه سه کرج

کرج، چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، نبش کوچه بدر، کدپستی 3135686391    

تلفن مستقیم ............................................. 32734926

نمابر ....................................  32734943

معاون بیمه­ ای .............................................. 32735102

معاون اداری و مالی ..................................... 32734942

روابط عمومی ............................................... 32735280

درآمد .......................................................... 32735067

بیمه­ شدگان ................................................. 32734940

مستمریها ................................................... 32734939

نامنویسی ..................................................... 32735107

حسابداری ....................................................... 32735101

اداری ............................................................ 32734941

فرابری­ داده­ ها ................................................ 32735259

بازرسی ......................................................... 32735137

اجراییات ...................................................... 32734928

باجه دریافت ................................................ 32735183

بانک رفاه ....................................................... 32755012

مشاوره ........................................................ 32735280

شعبه اقماری محمدشهر ................................. 36217025

روبروی بانک کشاورزی، کوچه درمانگاه شهید عاظی، طبقه فوقانی کانون بازنشستگان، کدپستی 3178615896

شعبه اقماری ماهدشت ................................ 37314146

میدان شهرداری ماهدشت، داخل پارک شهرداری، کدپستی 1457813488

کارگزاری ........................................................ 32715254

میدان شهید فهمیده، خیابان والفجر، کدپستی 3135683536

تلفنخانه  ..................................................... 32734927

 

شعبه چهار کرج

کرج ،کمالشهر ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی مسجد جامع ،سازمان تامین اجتماعی شعبه 4کرج

رییس شعبه...........................................

34715901-026

نمابر ....................................................

34715902

معاونت ................................................

34715903

واحد اداری................................................

34715904

واحدمالی................................................

34715905

واحد فرابری داده ها.............................

34715906

واحد درآمد...........................................

34723404

واحد درآمد(مطالبات)..............................

34723405

واحد بیمه شدگان................................

34723406

واحد اجراییات..........................................

34723407

واحد بازرسی ......................................

34723408

واحد نامنویسی ......................................

34723409

واحد مستمریها ......................................

34723410

تلفنخانه ...............................................

13-34723411

 

 

شعبه فردیس

فردیس، سه راه حافظیه، به سمت دهکده، نبش سرحدی، کدپستی 3175657567                                            

تلفن مستقیم ................................................ 36619186

نمابر ............................................................ 36664500

معاون بیمه ­ای .............................................. 36619187

معاون اداری و مالی ..................................... 36650803

درآمد ........................................................... 36650805

بیمه­ شدگان ................................................... 36650801

مستمریها ...................................................... 36662104

نامنویسی ....................................................... 36631200

نمابر استحقاق درمان .................................... 36650800

حسابداری ....................................................... 36631199

اداری ............................................................. 36650802

فرابری­ داده ­ها .................................................. 36619188

بازرسی ......................................................... 36650804

اجراییات ...................................................... 36618444

بانک رفاه ................................................... 1-36640190

کارگزاری 40 ............................. 36620554، 36620541

فردیس، بعد از سه راه حافظیه، خیابان شهید داوری، نبش کوچه آزادگان، پلاک 1349

مشاوره ........................................................ 36650806

تلفنخانه  ............................................... 7- 36618445

 

شعبه هشتگرد

هشتگرد، فاز اداری، خیابان شهید صدوقی، کدپستی 3361655477   

تلفن مستقیم .............................................. 44224850

نمابر .......................................44223577، 44222826

معاون بیمه ­ای .............................................. 44237221

معاون اداری و مالی ....................................... 44224610

روابط عمومی .................................................. 44224611

درآمد ......................................................... 44238553

بیمه­ شدگان ................................................. 44224723

مستمریها ..................................................... 44237222

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ..................... 44210700

حسابداری .................................................... 44238552

اداری ............................................................. 44224722

فرابری­ داده­ ها ................................................. 44222825

بازرسی .......................................................... 44237220

اجراییات ...................................................... 44237223

مشاوره .......................................................... 44224611

شعبه اقماری ...................... 44724862، 44724863

شهرستان طالقان، شهر طالقان، نبش میدان فلاحی، ساختمان شورای شهر

کارگزاری ...................................................... 44237698

میدان شهید بروجردی، ابتدای بلوار والفجر، طبقه زیرین پست بانک ایران

تلفنخانه  .................................. 44223260، 44223266

 

شعبه نظرآباد

نظرآباد، ابتدای بلوار مدرس، میدان جهاد، روبروی کارخانجات مقدم، کدپستی 3331731113

تلفن مستقیم .............................................. 45364168

نمابر ......................................45364173، 45364169

معاون بیمه ­ای ............................................ 45364173

روابط عمومی .............................................. 45364174

درآمد .......................................................... 45364176

بیمه­ شدگان ................................................. 45364179

مستمریها ................................................... 45364178

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان .................. 45364180

حسابداری ..................................................... 45364172

اداری ........................................................... 45364174

فرابری­ داده ­ها ............................................. 1-45364170

بازرسی ......................................................... 45364175

اجراییات ..................................................... 45364177

تلفنخانه ................................... 45361860، 45361152

 

شعبه اشتهارد

اشتهارد، میدان شهید سلطانی، کدپستی 3187185899

تلفن مستقیم .............................................. 37725431

نمابر .............................................................37724226

درآمد ........................................................... 37726232

بیمه­ شدگان .................................................. 37726231

مستمریها ................................................... 37729655

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان .................. 37724225

حسابداری .................................................... 37728923

اداری ............................................................ 37724179

فرابری­ داده­ ها ............................................... 37725432

بازرسی .......................................................... 37721899

اجراییات ....................................................... 37728922

بانک رفاه ..................................................... 37721469

تلفنخانه  ................................................ 3- 37723591

مشاهده سایت اداره کل استان البرز

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha