زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 11:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:20    تعداد بازدید: 33597    کد مطلب: 2424

اداره کل استان کرمان


پیش شماره استان 034 می باشد.

اداره کل استان
کرمان، بلوار شهید عباس ‌پور، روبروی مصلی، کدپستی 761456419   
تلفن مستقیم .............................................. 32728928
نمابر ............................................................. 32728926
معاون بیمه ای ............................................. 32728959
معاون اداری و مالی ..................................... 32728939
روابط عمومی ............................................... 32728945
درآمد ........................................................... 32728956
بیمه شدگان ................................................. 32728954
مستمریها ..................................................... 32728951
نامنویسی .................................................... 32728953
حسابداری ..................................................... 32728942
اداری ........................................................... 32728943
فرابری داده ها ................................................ 32728946
بازرسی ........................................................... 3278957
اجرائیات ....................................................... 32728955
مشاوره ......................................................... 32728950
تلفنخانه  ................................................ 9 - 32728960

شعبه یک کرمان
کرمان، خیابان کار، روبروی خیابان مصلی، کدپستی 7613856769
تلفن مستقیم ................................................ 32266008
نمابر ............................................................ 32266048
معاون بیمه ای .............................................. 32266175
معاون اداری و مالی ........................................ 32266009
درآمد ............................................................ 32266167
بیمه شدگان ................................................... 32265183
مستمریها ...................................................... 32266107
نامنویسی ...................................................... 32266179
استحقاق درمان ............................................. 32266048
حسابداری ....................................................... 32266013
فرابری داده ها ................................. 32266169، 32262119
بازرسی .......................................................... 32265147
اجرائیات .......................................................... 32262117
بانک رفاه ................................ 32226708، 32226786
مشاوره ........................................................ 32266765
شعبه اقماری شهداد .................................... 33750625
شعبه اقماری راین ........................................ 33762950
کارگزاری 21 ............................................. 7-32239335
کرمان، خیابان شهید باهنر، ابتای خیابان شهید ایرانمنش
تلفنخانه  .................................... 32266234، 32262129
32262118، 32266025، 32266094

شعبه دو کرمان
کرمان، خیابان شهید قرنی، نبش عدالت، کدپستی 7613836164
تلفن مستقیم ......................... 32269786، 32233281
نمابر .............................................................. 32269290
معاون بیمه ای ............................................... 32220175
معاون اداری و مالی ...................................... 32220337
درآمد .......................................... 32220138، 32220261
بیمه شدگان ..................................................... 32220301
مستمریها .................................................... 32234439
نامنویسی ...................................................... 32237013
استحقاق درمان ............................................... 32269290
حسابداری ........................................................ 32220260
اداری ............................................................ 32237187
فرابری داده ها ................................................ 32269787
بازرسی ........................................................... 32237118
اجرائیات ....................................................... 32237064
مشاوره .......................................................... 32220188
شعب اقماری ............................................ 2-33422610
کارگزاری 74 ............................. 32260154، 32265699
کرمان، خیابان سعدی، روبروی مجمع امور صنفی
تلفنخانه  .................................. 32234438، 32220132
32269291، 2-32263371

شعبه رفسنجان (شهید باقری)
رفسنجان، خیابان حجت، کدپستی 7717795777        
تلفن مستقیم ............................................. 34329355
نمابر .......................................................... 34327303
معاون بیمه ای ............................................. 34322158
روابط عمومی ................................................ 34322156
درآمد ........................................................... 34324131
بیمه شدگان .................................................. 34322157
مستمریها .................................................... 34323203
نامنویسی ...................................................... 34322159
استحقاق درمان ........................................... 34327303
حسابداری ...................................................... 34322155
اداری ............................................................. 34322156
فرابری داده ها ................................................. 34322030
بازرسی .......................................................... 34223822
اجرائیات ....................................................... 34325915
شعبه اقماری بهرمان .................................. 1-34161670
شعبه اقماری نوق .......................................... 34172140
شعبه اقماری شهرک صنعتی .... 34288150-34288140
تلفنخانه  ......................... 3ــ34323101، 8-34322166

شعبه زرند
زرند، بلوار جمهوری اسلامی، کدپستی 7767653353        
تلفن مستقیم .............................................. 33423135
نمابر ............................................................. 33423021
درآمد ......................................................... 33433134
بیمه شدگان ................................................. 33433140
مستمریها .................................................. 33433143
نامنویسی .................................................... 33433141
استحقاق درمان ............................................ 33433021
حسابداری .................................................... 33433139
اداری .......................................................... 33433137
فرابری داده ها ............................................... 33433136
بازرسی ......................................................... 33433142
اجرائیات ..................................................... 33433138
مشاوره ......................................................... 33421650
تلفنخانه ................. 33421651، 33423020، 3342920

 

شعبه جیرفت
جیرفت، میدان شهدای گمنام،  کدپستی7861933965 
تلفن مستقیم .................................................. 43210210
نمابر .............................................................. 43212030
روابط عمومی ................................................. 43216720
درآمد ............................................................ 43216715
بیمه شدگان ................................................... 43216414
مستمریها ...................................................... 43216716
نامنویسی ...................................................... 43216717
استحقاق درمان .............................................. 43216415
حسابداری ...................................................... 43216718
اداری ............................................................. 43215649
فرابری داده ها ..................................................... 43210110
بازرسی ........................................................... 43216413
اجرائیات ........................................................ 43216714
بانک رفاه ................................................... 3-43219090
مشاوره .......................................................... 43216720
کارگزاری 110 .................................................. 43213732
جیرفت، خیابان مصطفی خمینی جنوبی، بعد از خدمات درمانی
تلفنخانه  .................................................. 6-43214985

شعبه چترود
چترود، بلوار امام خمینی(ره)، جنب بانک صادرات 
تلفن مستقیم ............................................... 33270800
نمابر ............................................................ 33270539
درآمد .......................................................... 33270866
بیمه شدگان، مستمریها، حسابداری ................ 33270606
استحقاق درمان ............................................ 33270539
اداری ............................................................. 33271841
فرابری داده ها ................................................ 33270755
بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ..................... 33270866

شعبه سرچشمه
سرچشمه، خیابان نیترن، روبروی شهربازی، کدپستی 7731937859
تلفن مستقیم ................................................ 34310170
نمابر .............................................................. 34310180
درآمد ............................................................ 34312281
بیمه شدگان .................................................. 34312286
مستمریها .................................................... 34312278
نامنویسی ..................................................... 34312289
حسابداری ..................................................... 34312283
اداری ............................................................ 34312284
فرابری داده ها ................................................ 34310675
بازرسی، اجراییات .......................................... 34312288
بانک رفاه ...................................................... 34310702
مشاوره ................................... 34312685، 34311499
شعبه اقماری .................................................. 42392120
تلفنخانه ......................................................... 34311800

شعبه بم
بم، خیابان کارگر، کدپستی 7661735978 
تلفن مستقیم ............................................... 44315400
نمابر .............................................................. 44312009
درآمد ........................................................... 44315405
بیمه شدگان .................................................. 44315402
مستمریها .................................................... 44315406
نامنویسی ..................................................... 44312499
استحقاق درمان ............................................ 44315404
حسابداری ..................................................... 44315403
اداری ............................................................. 44315401
فرابری داده ها .................................................. 44312006
بازرسی، اجراییات ............................................ 44311062
بانک رفاه ............................... 44317560، 44318420
شعبه اقماری ......................... 44270198-44270988
تلفنخانه  ....................................................... 44313149

شعبه بردسیر
بردسیر، میدان  امام خمینی(ره)، خیابان شهید دستغیب، کدپستی 7841943555
تلفن مستقیم ................................................ 33521800
نمابر ............................................................ 33521794
فرابری داده ها ............................................... 33520844
تلفنخانه  ............................ 7-33527905، 33520700

شعبه انار
انار، بلوار یادگار امام(ره)، کدپستی 7741979999  
تلفن مستقیم .............................................. 34384900
نمابر ............................................................ 34382999
درآمد .......................................................... 34380540
بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی ............... 34383900
حسابداری، اداری .......................................... 34384800
فرابری داده ها، بازرسی، باجه دریافت ............... 34380540
اجراییات ..................................................... 34387969
شعبه اقماری .............................................. 2-34181041
تلفنخانه ................................. 34383900، 34382900

شعبه بافت
بافت، بلوار 22 بهمن، کدپستی 7851916357                           
تلفن مستقیم ............................................. 42424584
نمابر .............................................................. 42422271
روابط عمومی ............................................... 42427350
درآمد .......................................................... 42427353
بیمه شدگان .................................................. 42427352
مستمریها ..................................................... 42424135
نامنویسی ..................................................... 42427351
استحقاق درمان .............................................. 42422271
حسابداری ..................................................... 42427350
اداری ........................................................... 42424585
فرابری داده ها ............................................... 42424587
بازرسی ........................................................ 42424583
اجراییات ..................................................... 42427354
باجه دریافت ................................................ 42427353
بانک رفاه ....................................................... 42422519
شعبه اقماری ............................................... 42450355
تلفنخانه  ................................. 42422391، 42424585

شعبه ارزوئیه (اسفندقه)
ارزوئیه، بلوار ولایت، روبروی فرمانداری، کدپستی 7859131379
تلفن مستقیم ............................................... 42481404
نمابر ............................................................. 42481402
درآمد ........................................................... 42481750
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 42481749
نامنویسی ..................................................... 42481405
استحقاق درمان ............................................. 42481402
حسابداری .................................................... 42481748
فرابری داده ها ................................................. 42481399
بازرسی، اجراییات ........................................... 42481750
بانک رفاه ........................................................ 42480110
تلفنخانه  ....................................................... 42481406

شعبه شهر بابک
بابک، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان مولوی، کدپستی 7751851147
تلفن مستقیم .................................................. 34121140
نمابر ............................................................... 34121130
معاون اداری و مالی ......................................... 34121131
درآمد ............................................................. 34121134
بیمه شدگان .................................................... 34121135
نامنویسی ....................................................... 34116605
حسابداری ........................................................ 34121132
اداری .............................................................. 34121133
تلفنخانه .......................................................... 34121138

شعبه سیرجان
سیرجان، بلوار شهید صادقی، چهار راه تختی، کدپستی 7813773741
تلفن مستقیم ................................................ 42202035
نمابر .............................................................. 42204025
معاون اداری و مالی ........................................ 42204202
درآمد ............................................................ 42204024
بیمه شدگان .................................................... 42232691
مستمریها ...................................................... 42202034
نامنویسی ...................................................... 42232681
فرابری داده ها .................................................... 42200200
بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ...................... 42234204
شعبه اقماری ................................................ 41423309
تلفنخانه  ................................................... 9-42234205

شعبه کشکوئیه
کشکوئیه، بلوارعلی ابن ابیطالب(ع)، کدپستی7737173165
تلفن مستقیم ............................................... 34391860
نمابر ............................................................. 34391861
معاون اداری و مالی ....................................... 34391960
درآمد ............................................................ 34390901
بیمه شدگان ................................................... 34390902
نامنویسی ..................................................... 34390903
اداری ............................................................. 34391971
فرابری داده ها .................................................. 34391961

شعبه راور
راور، خیابان ولی عصــر(عج)، میدان ولی عصــر(عج)، کدپســـتی 7651936969
تلفن مستقیم ............................................... 33725600
نمابر ............................................................. 33722602
معاون اداری و مالی ...................................... 33725601
درآمد .......................................................... 33725305
بیمه شدگان ................................................. 33725304
نامنویسی ..................................................... 33726069
اداری ............................................................ 33725602
فرابری داده ها ............................................... 33725303

شعبه ماهان
ماهان، خیابان امام خمینی(ره)، نبش کوچه شماره26، کدپستی 7631733511
تلفن مستقیم ............................................. 33776068
نمابر .......................................................... 33772766
معاون اداری و مالی ................................... 33773303
درآمد،  بازرسی، اجراییات ............................. 33773301
بیمه شدگان، مستمریها ............................... 33773302
نامنویسی، فرابری داده ها ............................. 33773303
اداری ........................................................... 33773300
تلفنخانه ...................................................... 33773300

شعبه کوهبنان
کوهبنان، بلوار مارکوپولو، میدان بسیج، کدپستی 7781733445
تلفن مستقیم ............................................ 33494888
نمابر ........................................................... 33494899
معاون اداری و مالی .................................... 33492855
درآمد ......................................................... 33493086
بیمه شدگان ................................................. 33493089
نامنویسی ................................................... 33493085
اداری .............................................................. 33492911
فرابری داده ها ............................................... 33493088
بازرسی، اجراییات، باجه دریافت .................... 33493086
 

شعبه منوجان
منوجان، بلوار خلیج ‌فارس، جنب نمایندگی ایران خودرو، کدپستی 7891773486 
تلفن مستقیم .............................................. 43300957
نمابر ............................................................ 43300958
فرابری داده ها ................................................... 43301061
تلفنخانه ................................................. 4 - 43301063

شعبه کهنوج
کهنوج، بلوار شاهد، کدپستی 7881713634   
تلفن مستقیم .............................................. 43203068
نمابر ............................................................ 43203084
درآمد ............................................................. 43203010
بیمه شدگان .................................................. 43205604
مستمریها ..................................................... 43205606
نامنویسی ..................................................... 43203603
حسابداری ...................................................... 43203008
اداری، مشاوره ............................................... 43205605
بازرسی، باجه دریافت ....................................... 43203010
اجراییات ........................................................ 43203009

هسته گزینش منطقه یازده
(کرمان، سیستان و بلوچستان)
کرمان، خ شریعتی، حدفاصل چهارراه باغ ملی و کاظمی، روبروی بیمارستان ارجمند
تلفن مستقیم ................................................ 32231524
نمابر ............................................................. 32227024

مشاهده سایت اداره کل استان کرمان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 2/1962 sec