زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 11:08 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:46    تعداد بازدید: 20603    کد مطلب: 2421

اداره کل استان گلستان


کد استان گلستان

017

پیش شماره مشترکین شهرستان گرگان

******32

پیش شماره مشترکین شهرستان گنبدکاووس

******33

پیش شماره مشترکین شهرستان های بندرگز، بندرترکمن ، گمیشان، کردکوی، آق قلا و علی آباد

******34

پیش شماره مشترکین شهرستان های رامیان، آزادشهر، مینودشت ، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه

******35

 

آدرس ها:

آدرس اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان : گرگان ، خ ولیعصر(عج) ، نبش عدالت 13 ، کدپستی : 4917749154
آدرس شعبه یک گرگان : گرگان ، خ ولیعصر(عج) نبش عدالت 23 ، کدپستی : 4917749153
آدرس شعبه دو گرگان : گرگان ، بلوار مفتح ، ابتدای کوی افسران ،  کدپستی : 4919813757
آدرس شعبه گنبدکاووس : گنبد ، خیابان امام خمینی (ره) جنوبی کدپستی : کدپستی : 4971845479
آدرس شعبه آزادشهر : آزادشهر ، خ شهید بهشتی ، 20 متری ، ورودی پارک ، کدپستی 4961734119
آدرس شعبه کلاله : کلاله ، بلوار شهید مدنی ، روبروی ناحیه مقاومت بسیج ، کدپستی : 4991658876
آدرس شعبه رامیان : رامیان ، بعد از فلکه مرکزی ، خ امام (ره) ، کدپستی : 4951969383
آدرس شعبه علی آباد : علی آباد ، بلوار امام رضا(ع) ، روبروی فرمانداری ، کدپستی : 49415198
آدرس شعبه بندرترکمن : بندرترکمن ، خ آزادی ، جاده بندرگز ، کدپستی : 4891848413
آدرس شعبه بندرگز : بندرگز ، میدان امام رضا(ع) ، ورودی شهر ، کدپستی : 4871719574
آدرس شعبه آق قلا : آق قلا ، بلوار شهید باهنر ، کدپستی : 4931714351
آدرس شعبه مینودشت : مینودشت ، جاده تهران مشهد ، نرسیده به بلوار بسیج ، کدپستی : 4981948138
آدرس شعبه کردکوی : کردکوی، اول بلوار امام رضا(ع)، روبروی پمپ بنزین، کدپستی 4881656513
آدرس کارگزاری 65 : خیابان پاسداران جنب اداره پست
آدرس کارگزاری 125: خیابان اول لشکر کوچه اول
آدرس کارگزاری شهرستان گنبد: خیابان امام خمیی (ره) نبش دارایی
 

نام واحد

اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان

کد

017

ریاست

32358321

نمابر

32358310

معاونت بیمه ای

32358326

معاونت اداری و مالی

32358313

روابط عمومی

32358317

درآمد

32358329

امور بیمه شدگان

32358314

مستمریها

32335271

نامنویسی

32358328

نمابر استحقاق درمان

---

حسابداری

32358309

امور اداری

32358311

فرابری داده ها

32358323

بازرسی

32358316

اجرائیات

32358316

باجه دریافت

-----

بانک رفاه

32255571- 32255579

مشاوره

32358327

شعبه اقماری

 

کارگزاری

 

تلفنخانه

 

 

ردیف

فاضل آباد

شماره تلفن

1

رئیس شعبه

34263436- 017

2

نمابر

34263436- 017

3

اداری

34263461- 017شعب:

نام واحد

شعبه یک

شعبه دو

گنبدکاووس

آزادشهر

کلاله

رامیان

کد

017

017

017

017

017

017

ریاست

32333001

32435663

33302933

35733637

35449808

35880215

نمابر

32338351

32435661

33301103

35720990

35420450

35880420

معاونت بیمه ای

32360841

-

33458003

-

-

 

معاونت اداری و مالی

32321090

-

-

-

-

 

آمار

-

-

9111760879

-

-

 

درآمد

-

-

33448423

35731034

35443846

35880217

امور بیمه شدگان

-

-

33447363

35735110

35443845

35889206

مستمریها

-

-

33449023

35731035

35443845

35889206

نامنویسی

-

-

33448433

35720991

35420453

35880530

نمابر استحقاق درمان

-

32434139

-

35720990

35420450

35880420

حسابداری

-

-

33448163

35732900

35441144

35880213

امور اداری

-

32436085

33449013

35720992

35420452

35880216

فرابری داده ها

32233009

32435662

33311003

35720993

35449133

35880430

بازرسی

-

-

33448153

35732772

35443846

35889205

اجرائیات

-

-

33447633

35732772

35441144

35889206

باجه دریافت

-

-

-

-

-

35880680

بانک رفاه

32360842

32430580

-

-

-

-

مشاوره

-

-

-

-

35420452

35880213

شعبه اقماری

32346606

32683884

32243387

-

-

35453713

35865311

کارگزاری

32251900

32229677

-

32233465

-

-

-

تلفنخانه

32364401- 32364403

32327814- 32321091

32364402- 32338352

32325021- 32327833

32435665

32434137

3333646333342013

-

-

-

 

نام واحد

علی آباد

بندرترکمن

بندرگز

آق قلا

مینودشت

کردکوی

کد

017

017

017

017

017

017

ریاست

34226622

34431021

34366919

34521811

35224151

34342966

نمابر

34234373

34431020

34365540

34523823

35224150

34343701

معاونت بیمه ای

-

 

-

 

 

-

معاونت اداری و مالی

-

 

-

 

 

-

آمار

-

 

34365542

 

 

-

درآمد

34229404

34431028

34365541

34526801

 

34353115

امور بیمه شدگان

34228033

34427033

34365542

34525920

 

34341204

مستمریها

34228033

34431029

34365542

34525920

 

34341204

نامنویسی

34223234

34421026

34365539

34525922

 

34353117

نمابر استحقاق درمان

34224373

34421020

-

-

 

-

حسابداری

34238136

34421022

34367520

34525918

 

34353114

امور اداری

34223233

34421025

34365571

34522018

 

34353116

فرابری داده ها

34222116

34422033

34367521

34525461

52207553

34345220

بازرسی

34223232

34431028

34365541

34525460

 

34342334

اجرائیات

34223232

34431027

34365541

34525460

 

34342334

باجه دریافت

-

34431028

34365541

34526801

 

-

بانک رفاه

-

34434414

34364310

34528363

34524362

 

34344004

مشاوره

-

34421028

34365571

-

 

34345220

شعبه اقماری

34344190

34465616 

-

-

58340203

-

کارگزاری

-

 

-

-

 

-

تلفنخانه

-

34431023

34431024

-

34522018

522415235224153352219323

34343777

34342967


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha