زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱ تير ساعت 10:50 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:59    تعداد بازدید: 15997    کد مطلب: 2417

اداره کل استان مرکزی


پیش شماره استان کد (086) میباشد.

اداره کل استان
اراک، انتهای خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان امام حسین(ع)، کدپستی 3817793164  
تلفن مستقیم ..................... 34456283-34456284
نمابر ...........................................................  34456009
معاون بیمه ای ........................................... 34456287
معاون اداری و مالی ..................................... 34456266
روابط عمومی .............................................. 34456278
درآمد ......................................................... 34456285
بیمه شدگان .................................................. 34456292
مستمریها ................................................... 34456293
نامنویسی .................................................... 34456294
حسابداری .................................................... 34456304
اداری ........................................................... 34456315
فرابری داده ها ................................................. 34456281
بازرسی ......................................................... 34456309
اجراییات ..................................................... 34456307
نظارت و ارزشیابی ......................................... 34456301
تلفنخانه  .................................................. 8-34456001

شعبه یک اراک (شعبه شهید اسماعیلیون)
اراک، تختی، جنب پل شهر صنعتی، کدپستی 3819797919
تلفن مستقیم ..............................................  33134615
نمابر .............................................................. 33130124
معاون بیمه ای ............................................... 33130162
معاون اداری و مالی ........................................ 33140161
درآمد ........................................................... 33130233
بیمه شدگان ................................................... 33130123
مستمریها ...................................................... 33130125
نامنویسی ..................................................... 33121448
نمابر استحقاق درمان ...................................... 33130019
حسابداری ...................................................... 33130230
اداری .............................................................. 33130231
فرابری داده ها ................................................... 33130122
بازرسی ........................................................... 33130232
اجراییات ........................................................ 33130018
بانک رفاه .............. 33125056-33123910-33140013
مشاوره ......................................................... 33131860
کارگزاری 63 .................................................. 32216752
اراک، میدان سرداران، مجتمع اداری، تجاری پارس
کارگزاری 81 ..................................................... 32222002
اراک، خ قائم مقام فراهانی، روبروی بانک ملت
تلفنخانه  ................................................  3-33134652
33120298، 33139047

شعبه دو اراک
اراک، خیابان طالقانی، نرسیده ¬به -میدان ¬انقلاب، کد پستی 3815676318
تلفن مستقیم ............................................... 32770007
نمابر ............................................................. 32770006
معاون بیمه ای ............................................ 32773656
معاون اداری و مالی ...................................... 32763600
روابط عمومی .............................................. 32773653
درآمد .......................................................... 32773741
بیمه شدگان ................................................. 32789470
مستمریها .................................................... 32763603
نامنویسی ..................................................... 32770005
نمابر استحقاق درمان .................................. 32773675
حسابداری ...................................................... 32781008
اداری .......................................................... 32773653
فرابری داده ها ............................................... 32773724
بازرسی ........................................................... 32766009
اجراییات ....................................................... 32767009
بانک رفاه ..................................................... 32770980
مشاوره ......................................................... 32765009
کارگزاری 64 .................................................... 34220110
اراک، خیابان شهید بهشتی، ابتدای کوچه شکرایی
تلفنخانه   ................................................ 12-32770008

شعبه سه اراک
اراک، خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه سمیه، کد پستی 3813714431
تلفن مستقیم ................................................ 32223270
نمابر .............................................................. 32228000
روابط عمومی .................................................. 32222026
درآمد ............................................................ 32211444
بیمه شدگان ..................................................... 32217220
مستمریها ..................................................... 32224664
نامنویسی ....................................................... 32221056
نمابر استحقاق درمان ...................................... 32222026
حسابداری ........................................................ 32220950
اداری ............................................................... 32222026
فرابری داده ها ................................................... 32224180
بازرسی ......................................................... 32224874
اجراییات ........................................................ 32222937
بانک رفاه ...................................................... 32230185
تلفنخانه ...................................... 32241163، 32224013

شعبه آشتیان
آشتیان، خیابان شهید رجایی، کدپستی 3961717691
تلفن مستقیم .............................................. 37224054
نمابر ............................................................ 37222567
درآمد ........................................................... 37225186
بیمه شدگان .................................................. 37222466
نامنویسی .................................................... 37226898
حسابداری ...................................................... 37226966
فرابری داده ها ................................................. 37224270
بانک رفاه ..................................................... 37222658
تلفنخانه   ............................... 37223927، 37223928

شعبه شازند
شازند، خیابان شهید بهشتی، خیابان تامین اجتماعی، کدپستی 3861715485
تلفن مستقیم ..............................................  38223410
نمابر ............................................................. 38223231
نامنویسی،نمابر استحقاق درمان ................... 38226470
حسابداری ..................................................... 38226472
فرابری داده ها ................................................... 38222410
تلفنخانه  ........................ 4-38225401، 2-38226470
شعبه غرق آباد
غرق آباد، 45 متری ایثارگران، ابتدای جاده اردمین، کدپستی 3931741197
تلفن مستقیم ................................................ 42302250
نمابر ............................................................  42302245
فرابری داده ها .................................................. 42303160
شعبه اقماری نوبران ...................................... 42313175
تلفنخانه ................. 42302251-42303190-42302960

شعبه محلات
محلات، کوی بعثت، نبش میدان توحید، کدپستی 3781154938
تلفن مستقیم ................................................ 43229090
نمابر .............................................................. 43226901
روابط عمومی ................................................. 43242301
درآمد ........................................................... 43222988
بیمه شدگان .................................................. 43240089
مستمریها ..................................................... 43241462
نامنویسی ................................................... 43233535
نمابر استحقاق درمان ...................................... 43229090
حسابداری .................................................... 43232633
اداری ............................................................. 43242301
فرابری داده ها .................................................. 43226902
بازرسی، اجراییات ........................................... 43242302
بانک رفاه ..................................................... 43222827
شعبه اقماری نیمور ...................................... 43325225
تلفنخانه ................................ 43223027، 43223777

شعبه تفرش
تفرش، خیابان شهید منتظری، جنب بانک صادرات، کدپستی 3951996463                                          
تلفن مستقیم ............................................... 36225806
نمابر ............................................................  36222494
درآمد ........................................................... 36223694
بیمه شدگان، مستمریها ................................. 36222493
نامنویسی ...................................................... 36229188
نمابر استحقاق درمان .................................... 36222494
حسابداری .................................................... 36230754
اداری ........................................................... 36230753
فرابری داده ها ................................................ 36223334
بازرسی ......................................................... 36230753
اجراییات ...................................................... 36230754
بانک رفاه ........................................................ 36224110
شعبه اقماری ............................................. 33723884
تلفنخانه   ................................ 36229188-36223693

شعبه زرندیه
زرندیه، مأمونیه، ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، روبروی فرمانداری، کدپستی 3941755423 
تلفن مستقیم ................................................ 45223090
نمابر ............................................................... 45222022
روابط عمومی ................................................ 45223979
حسابداری ...................................................... 45228505
اداری ............................................................ 45223979
فرابری داده ها ................................................ 45225344
اجراییات ........................................................ 45229602
بانک رفاه ............................. 45224777-45224877
تلفنخانه .............. 45223032، 45226700، 45228504

شعبه یک ساوه
ساوه، میدان شهرداری، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کدپستی 44835-39157    
تلفن مستقیم .............................................   42427700
نمابر ............................................................ 42427183
معاون بیمه ای ............................................... 42427181
معاون اداری و مالی ....................................... 42427162
روابط عمومی ............................................... 42427077
درآمد ............................................................ 42427182
بیمه شدگان .................................................. 42427203
مستمریها ....................................................... 42427121
نامنویسی .................................................... 42427034
نمابر استحقاق درمان ................................... 42427034
حسابداری ...................................................... 42427060
اداری ............................................................ 42427077
فرابری داده ها .................................................. 42427050
بازرسی ........................................................ 42427771
اجراییات ....................................................... 42427269
بانک رفاه ................................................ 8-42427227
مشاوره ......................................................... 42427030
شعبه اقماری ............................................... 42244570
تلفنخانه  ..................................................  4-42427201

شعبه دو ساوه
ساوه، خیابان امیرکبیر، انتهای امیرکبیر 24، کدپستی 3915964144
تلفن مستقیم ................................................. 42449022
نمابر ............................................................... 42449134
درآمد ............................................................ 42449576
بیمه شدگان .................................................... 92449170
مستمریها ..................................................... 42449379
نامنویسی ....................................................... 42449355
اداری ............................................................. 42449163
فرابری داده ها ................................................. 42449534
بازرسی، اجراییات .............................................. 42449421
تلفنخانه ................... 42449201، 42449126

شعبه خمین
خمین، بلوار بهشتی، جنب بنیاد شهید، کدپستی 3881688398
تلفن مستقیم ................................................ 46331015
نمابر .............................................................. 46331016
روابط عمومی ................................................. 46331014
نمابر استحقاق درمان ..................................... 46331014
حسابداری .................................................... 46342572
اداری ............................................................. 46331014
فرابری داده ها .................................................. 46331017
بانک رفاه ..................................................... 46226757
تلفنخانه  ........................ 14-46331011، 3-46340062

شعبه دلیجان
دلیجان، میدان بسیج، بلوار فاضل نراقی، کدپستی 39978-37919  
تلفن مستقیم .............................................. 44230582
نمابر ............................................................ 44231655
روابط عمومی ................................................. 44223212
درآمد ............................................................ 44231194
بیمه شدگان ................................................... 44221656
مستمریها ...................................................... 44231195
نامنویسی ....................................................... 44231192
نمابر استحقاق درمان .................................... 44222540
حسابداری ....................................................... 44231193
اداری .............................................................. 44223212
فرابری داده ها ............................................... 44228885
بازرسی ........................................................... 44223051
اجراییات ....................................................... 44231656
تلفنخانه ............. 44723051-44225800-44227800

شعبه خنداب
خنداب، ابتدای میدان امام خمینی(ره)، کدپستی 3841933684
تلفن مستقیم ............................................   35624725
نمابر ............................................................ 35624726
تلفنخانه  ....................................................  35624480

شعبه کمیجان
کمیجان، میدان شهرداری، کیلومتر یک جاده وفس، مجتمع اداری، کدپستی 385176866
تلفن مستقیم ................................................ 35452178
نمابر ............................................................ 35452178
ریاست شعبه ................................................ 35454008
فرابری داد ه ها ............................................. 35454299    
اداری ، مالی ، درآمد و نامنویسی ......................35452177

 

شعبه فرمهین

بلوار قائم مقام فراهانی، روبروی بیمارستان فرهنگ خسروانی، کد پستی 3953118394

تلفنخانه .................................................... ٣٣٧٢٣٨٨٤

مشاهده سایت اداره کل استان مرکزی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha