زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 09:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:49    تعداد بازدید: 7407    کد مطلب: 2382

مدیریت درمان استان قزوین


پیش شماره استان کد (028) میباشد.

بلوارمدرس،روبروی پارک ملت،کدپستی85541-34136                  
مدیریت ................................................ 2- 33241131
نمابر ......................................................... 33241130
حراست ...................................................... 33241140
مالی ................................... 33242483، 33241126
اداری .......................................................... 33241124
رفاه ......................................................... 33239890
روابط عمومی ............................................ 33241133
بودجه، حقوقی ............................................ 33241136
فرابری داده ها ............................................. 33241137
آموزش ................................................... 33245280
ستاد اعزام ................................................. 33241104
دبیرخانه ..................................................... 33241127
کلینیک ................................... 33241129 ـ 33241112
پاراکلینیک ................................................. 33241128
آمار ـ اقتصاد درمان .................................. 33241135
تدارکات ................................ 33241105 ـ 33241141
صندوق شکایات ........................................ 33241138
تلفنخانه ..................................................... 33241139
تعاونی مصرف ........................................... 33241125
کمیسیونهای پزشکی ................................ 33673217
33671300 ـ 33461515


دفتر اسناد پزشکی
بلوارمدرس،روبروی پارک ملت،کدپستی85541-34136
ریاست .................................................. 6- 33241114
نمابر .......................................................... 33241114
اداری و خدمات ............................................ 33241121
مالی .............. 33241118 ـ 33240352 ـ 33241200
واحد خسارت متفرقه .................................. 33241123
امور رسیدگیها ......................................... 33240355
پزشک مشاور .......................................... 33240358
واحد تایید دارویی ........................................ 33241117
پذیرش رسیدگی درمانگاهی ......................... 33241113
واحد رسیدگی بستری ................................ 33240354
امور بازرسی و نظارت ................................... 33241122
کارپردازی ................................................. 33240357
فرابری داده ها ............................................... 33241120
واحد رسیدگی سرپائی آمار ........................... 33241119

بیمارستان زکریای رازی
بلوارشهیدبابایی،بالاتر از کانال،کدپستی 63153-34147 
ریاست ....................................................  33680401
نمابر ....................................................... 33665003
مدیریت ................................................. 33668467
نمابر مدیریت ......................................... 33668466
دفتر بهبود ................................................ 33665003
حراست ..................................................... 33673212
رئیس اداری .............................................. 33673216
امور عمومی ............................................ 33676516
کارگزینی ................................................... 33673210
مسئول مالی ............................................ 33665042
حسابداری ................................................ 33673218
ترخیص بیماران ........................................ 33665056
دفتر پرستاری ............................................ 33673215
تدارکات ............................................... 2- 3366707
مهندسی تجهیزات ..................................... 33680402
امور رفاهی ............................................... 33670651
نوبت دهی ............. 9- 33673206 و 4- 33695851
داروخانه   سوله ......................................... 33673211
خدمات درمانی ........................................ 33665044
واحد کامپیوتر ......................................... 33665057
CCU...................................................... 33680403
ICU ....................................................... 33680404
دبیرخانه (نمابر) ........................................ 33665040
P-R-I ................................................ (داخلی) 33860
تلفنخانه ........................ 33664010 ـ 9-33665004
بهداشت بیمارستان ................................. 33695850
درمانگاه سینا ............................................. 33660100
کنترل عفونت و آموزش ........................... 33672023
درمانگاه ـ اعزام بیمار ............................... 33665041
پذیرش درمانگاه ...................................... 33680405
روابط عمومی .......................................... 33665055
اتاق عمل ............................................... 33680408
دیالیز ...................................................... 33680407
سی تی اسکن .......................................... 33680406
تاسیسات ................................................. 33661649
تغذیه ...................................................... 33691287
آزمایشگاه ............................................... 33691277
کمیسیون پزشکی ..................................... 33671300
33673217، 33661515

بیمارستان تاکستان
خیابان شهید رجایی، کدپستی 3481993115
ریاست، نمابر ............................................... 35220112
مدیر ......................................................... 35239071
اداری ........................................................ 35244791
نمابر اداری .................................................... 35220111
حراست ...................................................... 35227014
مالی ........................................................... 35220114
امور عمومی ............................................. 35239072
نوبت دهی ......................................... 4-352390073
3-35244552، 3-35245280
روابط عمومی  .............................................. 35220110
درمانگاه ............................................... 3-35239601
تلفنخانه .................................................  6-35220101
دفتر پرستاری ..............................................  35227011
واحد کامپیوتر ............................................  35220113
واحد آمار ...................................................  35220115
تدارکات ....................................................  35223200
نمابر تدارکات ...........................................  35227013
دفتر بهبود کیفیت ......................................  35225091
تجهیزات پزشکی ........................................  35225092
واحد رفاهی .................................................  35220109
داروخانه .................................................... 35242003
پزشک معتمد .........................................  35239904

درمانگاه سینا
بلوار شهید بابایی، کوچه شهید یوسفی، کوچه شماره 23، کدپستی 3414666616
ریاست ..................................................... 33686810
نمابر ........................................................ 33677100
تلفنخانه ..................................................  33669989

درمانگاه شهید بهشتی
میدان ولیعصر(عج)،خیابان طالقانی،کدپستی3415613189
ریاست، نمابر .........................................  33237526
مدیر، نمابر ............................................ 33244783
اداری ...................................................... 33236377
حراست ....................................................  33243020
مالی ........................................................  33247020
فرابری داده ها ............................................  33246114
نوبت دهی ............................................. 2-33248311
آزمایشگاه .............................................  33248314
شورای پزشکی .......................................... 33248313
تلفنخانه .............................................. 5-33237522

درمانگاه بوئین زهرا
میدان امام حسین(ع)، کدپستی 3451746447
مسئول پشتیبانی، نمابر ............................. 34225260
تلفنخانه .................................................... 34225259

 


درمانگاه الوند
میدان بسیج، بلوار معلم، جنب پاسگاه نیروی انتظامی، کدپستی 3431873589
ریاست، نمابر ............................................. 32231070
نوبت دهی .......................................... 101-32247098
پذیرش و اطلاعات ................. 32225992ـ32243636

درمانگاه شهر صنعتی البرز
بلوار سهروردی، نرسیده به سه راه مدرسه، کدپستی 3431944318
ریاست ..................................................... 32239048
مدیر (مسئول امور پشتیبانی) ...................... 32229040
اداری ........................................................... 32229041
مالی .......................................................... 32235051
نوبت دهی ............................................ 5-32247392
اطلاعات ـ نگهبانی ................................ 3- 32223092
انبار دارو و تجهیزات پزشکی ........................ 32246300
فرابری داده ها ............................................. 32244144
کارپردازی ................................................. 32247396

درمانگاه قائم شهر محمدیه
بلوار امام حسین(ع)، منطقه 4، پشت بازار روز، کدپستی 349173473
ریاست، نمابر ...........................................  32568000
مدیر، نمابر .............................................. 32576257
مالی ............................... 32563767، 32563768
نوبت دهی ............................................. 9-32575006
تلفنخانه .................................. 32562422،32572221
درمانگاه نبی اکرم آبیک
بلوار آیت اله طالقانی، روبروی شهرداری آبیک، کدپستی 3441914634
ریاست ..................................................... 32821764
امور عمومی ............................................. 32898502
نوبت دهی ............................................. 3-32821761
تلفنخانه .......................................... 6- 32898505

مشاهده سایت مدیریت درمان استان قزوین


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha