زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 10:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:43    تعداد بازدید: 5782    کد مطلب: 2377

مدیریت درمان استان زنجان


پیش شماره استان کد (024) میباشد.


زنجان، چهارراه دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه 2
صندوق  پستی 13589- 45156 
مدیریت  ................................................. 33424713
معاون ...................................................... 33420205
نمابر ....................................................... 33424413
روابط عمومی ............................................. 33421200
مالی ........................................................ 33422640
اداری ...................................................... 33424785
فرابری داده ها ............................................. 33420206
حسابداری ................................................ 33424725
حراست ..................................................... 33422351
تلفنخانه ..................................................  33420552

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
زنجان، چهارراه دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه اول، کدپستی 13589-45156
ریاست ..................................................... 33422642
نمابر ....................................................... 33420463
پزشک مشاور ......................................... 33424784
روابط عمومی ............................................. 33422160
مالی ......................................................... 33420514
اداری ........................................................ 33424712
فرابری داده ها ............................................. 33420240
حسابداری ................................................. 33420514


بیمارستان امام حسین(ع)
زنجان، سه راه امجدیه، ابتدای کوی فرهنگ، کدپستی 4519786911               
ریاست ....................................................... 33562001
مدیریت .................................................... 33562002
نمابر ........................................................ 33564000
روابط عمومی ............................................. 33562001
مالی ........................................................ 33563900
اداری ....................................................... 33564030
فرابری داده ها ............................................. 33562005
حسابداری ................................................... 33011258
حراست ..................................................... 33563001
پذیرش ....................................................... 33561000
نوبت دهی .............................................. 4-33561000
تلفنخانه ......................................................  33011000

بیمارستان امید شهرستان ابهر
شهرک کارمندان، شهرک گلسار، کدپستی 4561614351          
ریاست ...................................................... 35279251
مدیریت ................................................... 35279249
نمابر ........................................................ 35279245
روابط عمومی ............................................ 35279241
مالی ......................................................... 35279240
اداری ......................................................... 35279250
فرابری داده ها ............................................ 35279248
حراست .................................................... 35279235
پذیرش ...................................................... 35250095
نوبت دهی ............................................ 9-35279237
تلفنخانه ............................................... 4-35279241

پلی کلینیک تخصصی حکیم هیدجی
زنجان، م هنرستان، ساختمان اداری-درمانی تأمین اجتماعی  
ریاست .................................................... 33784200
نمابر .....................................................  33784500
امور عمومی و پشتیبانی ........................... 33789202
روابط عمومی ............................................ 33789001
فرابری داده ها ............................................ 33789204
نوبت دهی ............................................ 3-33789002
تلفنخانه .................................................... 33789001

درمانگاه روزبه
زنجان، اتوبان 22 بهمن، فلکه سربازگمنام، جنب دانشگاه پیام نور، کدپستی 4513869989                                 
ریاست ...................................................  33473690
نمابر ..................................................... 33472885
امور عمومی و پشتیبانی .......................... 33465629
روابط عمومی ........................................... 33465629
مالی ........................................................ 33444010
اداری ........................................................ 33464090
فرابری داده ها .......................................... 33472884
حسابداری ................................................. 33464090
پذیرش .................................................... 33473691
نوبت دهی ................................................. 33466160
تلفنخانه ......................... 33473691-33448463

درمانگاه شفاء
ابهر، خیابان شهید بهشتی، نشاط نرسیده به کمربندی، کدپستی 4561959835
ریاست ....................................................  35264089
نمابر ........................................................  35260712
امور عمومی و پشتیبانی ........................... 35264227
روابط عمومی ........................................... 35265713
اداری ........................................................ 35264227
فرابری داده ها ............................................. 35265712
حسابداری ................................................. 35264094
پذیرش ..................................................... 35265714
نوبت دهی .................................................. 35265162
تلفنخانه ................................................... 35265714

درمانگاه شهدا
خرمدره، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نرسیده به کمربندی، پشت سازمان آب، کدپستی 4571883755                                                                
ریاست، نمابر ........................................... 35528300
امور عمومی و پشتیبانی ........................... 35539003
روابط عمومی ............................................ 35528301
پذیرش ..................................................... 35528302
نوبت دهی ................................................. 35528302
تلفنخانه .................................................... 35528301

درمانگاه سهروردی
شهرستان خدابنده، میدان سهرورد، خیابان اوقاف    
ریاست ...................................................... 34224062
نمابر ....................................................... 34224047
اداری ـ مالی و پشتیبانی ........................... 34224083
پذیرش ..................................................... 34224056
نوبت دهی ................................................ 34224045

مشاهده سایت مدیریت درمان استان زنجان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha