زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳۰ ارديبهشت ساعت 10:10 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 15:37    تعداد بازدید: 7529    کد مطلب: 2372

مدیریت درمان استان چهارمحال بختیاری


پیش شماره استان کد (038) میباشد.

شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی 8817653138
ریاست ..................................................... 32241384
نمابر ............................................................ 32221902
روابط عمومی ............................................. 32251325
مالی ........................................................... 32224116
اداری ........................................................ 32250494
فرابری داده ها .............................................. 32224214
حسابداری .................................................. 32224417
تلفنخانه ................................................... 2-32241001

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی 8817653138
ریاست ..................................................... 32227575
نمابر ........................................................ 32223379
روابط عمومی ............................................. 32251325
مالی ........................................................ 32223383
اداری ......................................................... 32223989
فرابری داده ها .............................................. 32224232
حراست ...................................................... 32229606
پذیرش ..................................................... 32250364
تلفنخانه ................................................... 32262638

بیمارستان امام علی(ع)
کیلومتر7جاده شهرکرد  فرخشهر، کدپستی 8831771151
ریاست ..................................................... 32426314
مدیریت ................................................. 32427883
نمابر ......................................................... 32424200
روابط عمومی ............................................ 32424900
مالی .......................................................... 32423200
اداری ........................................................ 32426315
فرابری داده ها ............................................. 32424620
حسابداری ................................................. 32428302
پذیرش ...................................................... 32424900
نوبت دهی ................................................ 32428303
تلفنخانه .................................................... 32424900

پلی کلینیک تخصصی شهرکرد
شهرکرد، خیابان انتقال خون، روبروی بنیاد 15 خرداد، کدپستی 8814614449
شماره تماس ............................................... 33354501
نمابر ........................................................... 33354500

درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد

شهرکرد، خیابان مولوی، کدپستی 8817686135
شماره تماس ........................... 32229524 و 32229534
نمابر ........................................................... 32243733
 

درمانگاه بروجن
بروجن، خیابان 15 خرداد، جنب شعبه تأمین اجتماعی کدپستی 8871915745  
ریاست ...................................................... 34252164
نمابر .......................................................... 34226216
مالی ........................................................... 34232121
اداری .......................................................... 34226216
حسابداری .................................................... 34232121
پذیرش ......... 34224244، 34237223، 34227622
نوبت دهی .............................................. 34232343

درمانگاه فارسان
فارسان، جنب شعبه، کدپستی 8861681176
ریاست ....................................................... 33220215
نمابر .......................................................... 33220214
مالی .......................................................... 33220213
اداری .......................................................... 33220214
نوبت دهی ................................................... 33225991
تلفنخانه  ............................. 33226700، 33223700

درمانگاه لردگان
لردگان، بلوار رسالت، کدپستی 8891634649
ریاست ..................................................... 34441326
نمابر ...................................................... 34441344
مالی ....................................................... 34441328
اداری ......................................................... 34441200
پذیرش ............................. 34441327، 34441325
نوبت دهی ........................ 34445819، 34445806

مشاهده سایت مدیریت درمان استان چهارمحال بختیاری


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha